FAQ

FAQ2019-12-14T12:35:19+01:00
Ako mám postupovať ak moje dieťa dovŕšilo 6 rokov a malo by ísť do školy?2019-12-14T12:34:47+01:00
Kto je nezaopatrené dieťa?2019-12-14T12:26:23+01:00

Nezaopatrené dieťa je každé dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov. Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, alebo je neschopné pripravovať sa na povolanie či vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Kde nájdem zoznam pomôcok, o ktoré môžem požiadať? 2019-12-15T19:48:22+01:00

Zoznam pomôcok je definovaný v Opatrení MPSVaR SR č. 7/2009 Z. z na stránkach ÚPSVaR-u.

Čo je kompenzačná pomôcka? 2019-12-14T12:25:14+01:00

Za pomôcku sa považuje: vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo ich vykonávanie by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia, osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania, pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.