Späť na zoznam

Po skončení ZŠ

  • 12. 01. 2022

Tešíme sa s Vami, že ste dokázali prejsť tak dlhú cestu a neustále túžite ponúknuť svojmu dieťaťu ďalšie možnosti v oblasti vzdelávania a v dosiahnutí viesť nezávislý život v rámci jeho schopností a zručností.

PRVOTNÁ INFORMÁCIA: Rovnako, ako počas štúdia na základnej škole, aj počas ďalšieho vzdelávania na ktorejkoľvek nižšie uvedenej škole poskytujú služby žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) príslušné poradenské zariadenia CPPPaP alebo CŠPP. Prelinkovať z predchádzajúceho dokumentu od 0 – 6, nech to funguje tak, že preklik bude priamo na skratke CPPPaP, rovnako aj CŠPP). Poradenské zariadenie ešte pred prechodom na ďalšie vzdelávanie by malo vykonať znova komplexnú diagnostiku a napísať správu, v ktorej pomenuje silné a slabé stránky žiaka, navrhne ideálnu formu ďalšieho vzdelávania. V správe uvedie aj konkrétne odporúčania pre vzdelávanie žiaka na novej škole, kde žiak nastupuje. Poradenské zariadenie naďalej poskytuje komplexné služby žiakovi, vrátane konzultácií so školou. V prípade že má škola, do ktorej žiak nastupuje svoju CŠPP  CPPPaP, žiak môže ale aj nemusí byť preložený a následne vedený novým poradeneckým zariadením.

Školský zákon hovorí o štyroch formách vzdelávania v tomto veku a to:

Konečné rozhodnutie, na ktorú školu žiak pošle prihlášku ostáva na zákonnom zástupcovi a na získanom doterajšom vzdelaní. Na tomto mieste je nutné upozorniť na fakt, že pri výbere SŠ je potrebné citlivo vyberať učebný odbor, v ktorom sa žiak dokáže v budúcom živote uplatniť. Je dôležité spolu s výchovným poradcom poradenského zariadenia a so samotným dieťaťom hľadať taký učebný odbor, ktorý bude rozvíjať potenciál dieťaťa a ktorý je vhodný pre daný druh ZZ (napríklad pre žiaka so selektívnym mutizmom nebude vhodný odbor, v ktorom je potrebné veľa komunikovať s klientami, pre žiaka s obmedzenou motorikou bude ťažké zvládnuť manuálne zamerané učebné odbory…).

POZOR: Poradenské zariadenie zohráva dôležitú úlohu aj pri maturitných skúškach žiakov so ŠVVP na SŠ. Do 30. septembra príslušného školského roku, v ktorom žiak bude maturovať, pripraví poradenské zariadenie odporúčanie k priebehu maturitnej skúšky konkrétneho žiaka. Poradenské zariadenia musia vychádzať z možností, ktoré pre jednotlivé druhy ZZ pre daný školský rok pripraví NÚCEM (http://www.nucem.sk/sk/maturita). Je potrebné vedieť, že žiak môže mať počas maturity len také úľavy, aké mal počas štúdia na SŠ (nie je možné dať mu úľavy len na maturity, ak predtým nebol integrovaný a nemal zohľadnené ŠVVP vo vyučovacom procese).

Zdieľať

Späť na zoznam