Späť na zoznam

Praktická škola

  • 12. 01. 2022

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili ZŠ alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. (§ 101 ods. 2).

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v hore uvedenom odseku 2. (§ 101 ods. 2 až 3 školského zákona).

Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Praktická škola sa zriaďuje pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8 (§ 99 ods. 1-2 školského zákona).

V triede praktickej školy môže byť najviac 10 žiakov a najmenej 4 žiaci, v triede s rôznymi ročníkmi môže byť najviac 8 žiakov a najmenej 4 žiaci. V triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môže byť najviac 6 žiakov a najmenej 4 žiaci, to platí aj pre triedy s rôznymi ročníkmi (§ 99 ods. 4 školského zákona).

V triedach praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom procese prítomný aj asistent (§ 99 ods. 5). Príprava trvá najviac 3 roky (§ 99 ods. 6 prvá veta).

Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom.

Na prijímanie žiakov do praktickej školy sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl. (§ 101 ods. 4 školského zákona).

Viac informácií TU

Držíme palce a prajeme veľkým študentom dosiahnutie kladných výsledkov a uplatnenie sa v praxi.

Zdieľať

Späť na zoznam