Späť na zoznam

Stredná škola pre žiakov so zz

  • 12. 01. 2022

stredných školách pre žiakov so ZZ možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky. Dĺžku vzdelávania určí štátny vzdelávací program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Ide o vzdelávacie programy iba pre:

  • b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
  • c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
  • d) deti a žiakov s telesným postihnutím,
  • l) deti a žiakov s poruchami správania.

Stredná škola pre žiakov so ZZ sa spravidla zriaďuje pre žiakov s rovnakým ZZ pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno po súhlase zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom žiakov. Triedu pre žiakov so ZZ v SŠ možno zriadiť pre najmenej 4 žiakov a najviac 10. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o 2 (§ 98 ods. 3).

Po ukončení vzdelávania sa môže aj žiak so ZZ prihlásiť na maturitnú skúšku (viac informácií k prihláseniu žiakov nájdete na stránke TU).

INFORMÁCIA: Ak Vaše dieťa úspešne skončí vzdelávanie na SŠ maturitnou skúškou a má predispozície aj na vysokú školu, môže sa o to pokúsiť formou integrácie, kde je opäť potrebná spolupráca s poradenskými zariadeniami, ktoré píšu odporúčanie aj pre štúdium žiaka na vysokej škole.

 Viac informácií zo školského zákona nájdete v § 98 a § 94

Zdieľať

Späť na zoznam