Späť na zoznam

Stredná škola (sš) formou integrácie

  • 12. 01. 2022

Vzdelávanie na SŠ formou integrácie môže prebiehať:

  • na gymnáziu
  • na strednej odbornej škole
  • na konzervatóriu

Pozor: Na vzdelávanie na SŠ nemôže nastúpiť žiak, ktorý sa vzdelával na základnej škole (ZŠ) podľa vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím variant A, čo následne znamená, že žiak neukončil druhý stupeň ZŠ, teda ISCED2. Ak však sa zlepšili schopnosti a zručnosti žiaka, že je schopný získať ISCED2, rodič môže požiadať za podpory CŠPP na základe rediagnostiky prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, o ktorom rozhoduje riaditeľ SŠ.

O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. (§ 67 ods. 2 školského zákona). Prednostne sa prijme uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 školského zákona).

Podľa § 68 ods. 4 školského zákona sa proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej SŠ alebo riaditeľa súkromnej SŠ môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) na SŠ sa odporúča postupovať podľa Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Každý žiak so ŠVVP v SŠ musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením CŠPP/ CPPPaP vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ.

Viac informácií zo školského zákona nájdete v § 33§ 42§ 62

Zdieľať

Späť na zoznam