Späť na zoznam

Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (cšpp)

 • 12. 01. 2022

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), tak ako CVI, má pomôcť už od narodenia dieťaťu so zdravotným znevýhodnením (ZZ) dosiahnuť čo najoptimálnejšie vývin osobnosti vo všetkých ohľadoch pre dosiahnutie inklúzie. Poskytujú služby a odbornú činnosť deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení:

 • Bezplatne, ak sú zriadené okresným úradom v sídle kraja, teda štátne CŠPP
 • Za poplatok podľa cenníka daného zariadenia, ak ide o súkromné CŠPP

Odborníci v centrách CŠPP vo Vašom meste alebo v jeho blízkosti by Vám mali pomôcť a poradiť:

 • pri posúdení stavu a potenciálu dieťaťa, pomenujú jeho silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať a následne umožniť pravidelnú komplexnú odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť formou terapií a stimulácií.
 • pri zorientovaní sa vo veci stimulácií, terapií a vzdelávania udieťaťa, ktorému bolo diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom zdravotné znevýhodnenie. Napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iná pervazívna porucha. Centrum sa stará aj o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti.
 • v poradenskom rozhovore pri výbere vhodného vzdelávania pre Vaše dieťa. To znamená, či v MŠ/ŠMŠ, ZŠ/ŠZŠ, ale len v prípade, ak ste ju navštevovali intenzívne v rámci poradenstva a stimulácií.

Vo všeobecnosti CŠPP poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť. Prípadne súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so ZZ vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. V zariadeniach CŠPP majú v kompetencii aj podporu rodiny pri zvládnutí krízových situácií a vyrovnávaní sa so ZZ dieťaťa, poskytovanie informácií a poradenstva s prihliadnutím na jej situáciu a potreby.

Pre CŠPP je typická odbornosť v oblasti ZZ, tzn., že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia (napríklad: autizmus, sluchové, zrakové, telesné, narušená komunikačná schopnosť…) a preto poskytujú rodinám jedinečnú expertnosť pre to-ktoré znevýhodnenie a odborné služby.

Cieľovou skupinou CŠPP sú aj deti so ZZ od narodenia, no ich služby rannej starostlivosti využíva veľmi málo klientov v rannom veku.

Formou poskytovania služby ranej starostlivosti je:

 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v domácom prostredí ako najefektívnejšia forma poskytovania raného poradenstva
 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí CŠPP
 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí MŠ
 • poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v domácom prostredí
 • poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v prostredí CŠPP
 • poradenstvo učiteľom: v zariadení – MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, v CŠPP

Ak navštívite štátne zariadenie CŠPP, vtedy ide o bezplatnú stimuláciu a podporu vývinu. Rodičia, odporúčame Vám žiadať si aj tieto odborné služby CŠPP, aby na základe Vášho dopytu dokázali CŠPP prispôsobovať svoje služby rodinám a potrebám detí so ZZ už v ranom veku. Nedajte sa odradiť a podajte oficiálnu žiadosť, na ktorú Vám musia dať aj písomnú odpovedať.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak ste ešte doteraz nenavštívili žiadne CŠPP, je potrebné tak urobiť najneskôr do zápisu, respektíve pred vstupom do školy. Odporúča sa však dlhodobejšia spolupráca, o ktorú môžete Vy ako rodičia požiadať kedykoľvek od narodenia, ak Vaše dieťa má diagnostikované ZZ. Hlavným cieľom pre návštevu v CŠPP je, aby ste zistili pod odborným vedením, či dieťa má alebo nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) v oblasti vzdelávania. Ak sa ukáže, že áno, úlohou CŠPP je formulovať odporúčania pre vzdelávanie dieťaťa v konkrétnej škôlke, neskôr škole, ktorú bude navštevovať. Poradenské zariadenie navrhne, aké podmienky je potrebné vytvoriť (materiálne, personálne, priestorové a iné), aby vzdelávanie Vášho dieťaťa bolo úspešné pre nadobúdanie nových zručností a vedomostí, ako aj začleňovanie sa do kolektívu a spoločnosti. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná komunikácia poradenského zariadenia so školou, ktorú bude dieťa navštevovať.

POZOR! CŠPP nevedia začleniť dieťa do predškolského zariadenia, majú v kompetencii dať odporúčanie na jemu vhodnú a dostupnú formu vzdelávania, či už v MŠ/ŠMŠ alebo ZŠ/ŠZŠ, prípadne Vám pomôcť s komunikáciou so školou na základe Vášho výberu.

UPOZORNENIE: Odporúčania CŠPP sú podkladom pre rozhodovanie o vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP, u ktorého je lekárom diagnostikované ZZ. Ak sa rodič domnieva, že odporúčanie centra nie je správne, má sa obrátiť na ministerstvo školstva. Ministerstvo na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie z CŠPP, či už sa to týka MŠ/ŠMŠ, ZŠ/ŠZŠ, SŠ pre deti so ZZ, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie CŠPP). Ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, ministerstvo školstva vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa / žiaka, príslušnému CŠPP, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka a Štátnej školskej inšpekcii.

Kompetenčné zakotvenie týchto zariadení vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) TU a vyhláška č. 325/2008 Z. z.

Zdieľať

Späť na zoznam