Späť na zoznam

Zariadenia poradenstva a prevencie

 • 12. 01. 2022

V zariadeniach poradenstva a prevencie (tzv. poradne) sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Okrem priameho vykonávania odborných činnosti poradne vydávajú aj dôležité odporúčania, stanoviská a súhlasy v zmysle školského zákona napr.:

 • k žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na predprimárne vzdelávanie (vzdelávanie v materskej škole)
  • ako podklad pri rozhodovaní riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (§ 28a ods. 3)
  • pri   zaradení žiaka do triedy základnej školy (§ 29 ods. 10) alebo do triedy strednej školy (§ 33 ods. 13)
  • v súlade s odporúčaniami poradne sa vypracováva individuálny vzdelávací program žiaka (§ 7a ods. 2)
  • na účely oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy (do pominutia dôvodov), ak mu jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa (§ 19 ods. 5)
  • na účely žiadosti o individuálne vzdelávanie pre žiaka, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole (§ 24 ods. 3)
  • na účel žiadosti o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť (§ 31 ods. 4)

Situácia do 31. 12. 2022:

CENTRÁ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA (CŠPP)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), podobne ako CVI, má pomôcť už od narodenia dieťaťu so zdravotným znevýhodnením (ZZ) dosiahnuť čo najoptimálnejšie vývin vo všetkých ohľadoch. Poskytuje služby a odbornú činnosť deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení:

 • Bezplatne, ak sú zriadené Regionálnym úradom školskej správy, teda štátne CŠPP
 • Za poplatok podľa cenníka daného zariadenia, ak ide o súkromné CŠPP

Odborníci v centrách CŠPP vo Vašom meste alebo v jeho blízkosti by Vám mali pomôcť a poradiť:

 • pri posúdení stavu a potenciálu dieťaťa, pomenujú jeho silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať a následne umožniť pravidelnú komplexnú odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť formou terapií a stimulácií.
 • pri zorientovaní sa vo veci stimulácií, terapií a vzdelávania dieťaťaktorému bolo diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom zdravotné znevýhodnenie. Napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iná pervazívna porucha. Centrum sa stará aj o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti.
 • v poradenskom rozhovore pri výbere vhodného vzdelávania pre Vaše dieťa. To znamená, či v MŠ/ŠMŠ, ZŠ/ŠZŠ, ale len v prípade, ak ste ju navštevovali intenzívne v rámci poradenstva a stimulácií.

Vo všeobecnosti CŠPP poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť. Prípadne súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so ZZ vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom ich dosiahnuť optimálny rozvoj a sociálnu integráciu. V zariadeniach CŠPP majú v kompetencii aj podporu rodiny pri zvládnutí krízových situácií a vyrovnávaní sa so ZZ dieťaťa, poskytovanie informácií a poradenstva s prihliadnutím na jej situáciu a potreby.

Pre CŠPP je typická odbornosť v oblasti ZZ, tzn., že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia (napríklad: autizmus, sluchové, zrakové, telesné, narušená komunikačná schopnosť…) a preto poskytujú rodinám jedinečnú expertnosť pre konkrétne znevýhodnenie.

Cieľovou skupinou CŠPP sú aj deti so ZZ od narodenia, no ich služby rannej starostlivosti využíva veľmi málo klientov v rannom veku.

Formou poskytovania služby ranej starostlivosti je:

 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v domácom prostredí ako najefektívnejšia forma poskytovania raného poradenstva
 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí CŠPP
 • priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí MŠ
 • poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v domácom prostredí
 • poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v prostredí CŠPP
 • poradenstvo učiteľom: v zariadení – MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, v CŠPP

Ak navštívite štátne zariadenie CŠPP, vtedy ide o bezplatnú stimuláciu a podporu vývinu. Rodičia, odporúčame Vám žiadať si aj tieto odborné služby CŠPP, aby na základe Vášho dopytu dokázali CŠPP prispôsobovať svoje služby rodinám a potrebám detí so ZZ už v ranom veku. Nedajte sa odradiť a podajte oficiálnu žiadosť, na ktorú máte dostať písomnú odpovedať.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak ste ešte doteraz nenavštívili žiadne CŠPP, je potrebné tak urobiť najneskôr do zápisu, respektíve pred vstupom do školy. Odporúča sa však dlhodobejšia spolupráca, o ktorú môžete Vy ako rodičia požiadať kedykoľvek od narodenia, ak Vaše dieťa má diagnostikované ZZ. Hlavným cieľom pre návštevu v CŠPP je, aby ste zistili pod odborným vedením, či dieťa má alebo nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) v oblasti vzdelávania. Ak sa ukáže, že áno, úlohou CŠPP je formulovať odporúčania pre vzdelávanie dieťaťa v konkrétnej škôlke, neskôr škole, ktorú bude navštevovať. Poradenské zariadenie navrhne, aké podmienky je potrebné vytvoriť (materiálne, personálne, priestorové a iné), aby vzdelávanie Vášho dieťaťa bolo úspešné pre nadobúdanie nových zručností a vedomostí, ako aj začleňovanie sa do kolektívu a spoločnosti. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná komunikácia poradenského zariadenia so školou, ktorú bude dieťa navštevovať.

POZOR! CŠPP nevedia začleniť dieťa do predškolského zariadenia, majú v kompetencii dať odporúčanie na jemu vhodnú a dostupnú formu vzdelávania, či už v MŠ/ŠMŠ alebo ZŠ/ŠZŠ, prípadne Vám pomôcť s komunikáciou so školou na základe Vášho výberu.

UPOZORNENIE: Odporúčania CŠPP sú podkladom pre rozhodovanie o vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP, u ktorého je lekárom diagnostikované ZZ. Ak sa rodič domnieva, že odporúčanie centra nie je správne, má sa obrátiť na ministerstvo školstva. Ministerstvo na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie z CŠPP, či už sa to týka MŠ/ŠMŠ, ZŠ/ŠZŠ, SŠ pre deti so ZZ, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie CŠPP). Ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, ministerstvo školstva vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa / žiaka, príslušnému CŠPP, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka a Štátnej školskej inšpekcii.

CENTRÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (CPPPaP)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

CPPPaP sa zameriavajú na:

deti a žiakov s poruchou správania alebo s vývinovými poruchami učenia, ktoré sa však v predškolskom veku neodporúča definitívne diagnostikovať a tak dieťa je len v sledovaní, prípadne sa mu poskytujú terapie a stimulácie podľa potreby

 • pre detí a žiakov, ktoré sú buď choré alebo zdravotne oslabené
 • deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • deti a žiakov s nadaním.

Odborníci CPPPaP, ak s Vami a Vaším dieťaťom pracovali už v rannom veku od zistenia problému vo vývine, Vám vedia poradiť možnosti vzdelávania, ktoré budú prospešné Vášmu dieťaťu. Starostlivosť a odbornú činnosť poskytujú deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení

Bezplatne, ak sú zriadené Regionálnym úradom školskej správy, teda štátne CPPPaPZa poplatok podľa cenníka daného zariadenia, ak ide o súkromné CPPPaP

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Ak ste u Vášho dieťaťa pozorovali zmeny až neskôr po narodení a nebolo diagnostikované žiadnym odborníkom alebo lekárom, na základe čoho by ste podľa zákona spadali do kompetencie CŠPP, je dobré navštíviť CPPPaP, ktoré má v kompetencii deti s poruchou správania alebo učenia, deti, ktoré sú choré alebo zdravotne oslabené, prípadne zisťuje, či je nadané. Ak u dieťa ešte nie je možné určiť diagnózu, CPPPaP môže Vaše dieťa sledovať, prípadne mu poskytnúť terapie a stimulácie podľa potreby, alebo dať odporúčanie pre materskú školu o potrebách dieťaťa.

POZOR: Odporúčania CPPPaP sú podkladom pre rozhodovanie o vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP, u ktorého nie je pozorované a lekárom diagnostikované ZZ. Ak sa rodič domnieva, že odporúčanie centra nie je správne, má sa obrátiť na ministerstvo školstva. Ministerstvo na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie dieťaťa / žiaka so ŠVVP či už sa to týka MŠ, ZŠ, SŠ, správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa/žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie). Ak existuje dôvodné podozrenie, že vzdelávanie nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa / žiaka, vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, príslušnému školskému zariadeniu CPPPaP, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa / žiaka a Štátnej školskej inšpekcii.

Situácia od 01. 01. 2023

NOVÝ SYSTÉM PORADENSTVA A PREVENCIE

Od 01. 01. 2023 bude fungovať  nový – päťúrovňový systém poradenstva a prevencie, ktorý nahradí doterajší systém CPPPaP a CŠPP.

5 úrovní podpory reprezentujú:

1. stupeň – pedagogický zamestnanec (PZ), odborný zamestnanec  (OZ) a školský podporný tím v školách (ŠPT)

2. stupeň – školský špeciálny pedagóg (šŠPed) alebo odborný zamestnanec školy a podľa

potreby v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie (CPP)

3. stupeň – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v školách a v CPP

4. stupeň – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v CPP

5. stupeň – odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva v

špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ŠCPP)

Prehľad siete zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 je zverejnený na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/31321-sk/siet-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112023/.

Zariadenia poradenstva a prevencie sú „štátne“ (služby poskytuje bezplatne) a „súkromné“ (služby poskytuje za úhradu podľa cenníka).

Ak si nie ste istí, ktorá štátna (bezplatná) poradňa poskytne Vám a Vášmu dieťaťu svoje služby a podporu, obráťte sa na Váš miestne príslušný Regionálny úrad školskej správy.

Odborné činnosti podľa stupňov podpory

 1.stupeň PZ, OZ, ŠPT  2.stupeň škŠPed. alebo OZ +CPP3.stupeň OZ CPP v škole a v CPP4.stupeň OZ v CPP5.stupeň OZ v ŠCPP
pedagogická diagnostikááno    
pedagogická intervenciaáno    
výchovné poradenstvoáno    
kariérové poradenstvoáno    
rozvoj inkluz. vzdelávaniaáno    
prevenciaánoánoánoánoáno
orientačná diagnostika áno   
poradenstvo ánoánoánoáno
intervencia ánoáno  
krízová intervencia ánoáno  
reedukácia ánoánoáno 
metod. podpora ánoánoánoáno
základná diagnostika  áno  
čiastková diagnostika  áno  
komplexná diagnostika  ánoánoáno
terapia  ánoánoáno
rehabilitácia  ánoánoáno
špec. odborné činnosti   ánoáno
špecializovaná diagnostika   áno 
diferenciálna diagnostika   áno 
zabezpečovanie pomôcok   ánoáno
vysokošpec. dif. diagnostika    áno
odb. činnosti deti do 5 rokov    áno

Ďalšie informácie o novom systéme poradenstva a prevencie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať

Späť na zoznam