Späť na zoznam

Škôlka / špeciálna škôlka

 • 12. 01. 2022

Vo veku 3 rokov už môžete zvážiť a následne požiadať aj o zaradenie Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ) do bežnej materskej školy (), prípadne špeciálnej materskej školy (ŠMŠ). Ide o predškolské vzdelávanie (predprimárne vzdelávanie), o ktoré sa môžete uchádzať zväčša za podpory CŠPP alebo CPPPaP.

Pre budúcu existenciu Vášho dieťaťa so ZZ v spoločnosti je práve jeho začlenenie do kolektívu rovesníkov. Ide o to, ukázať Vášmu dieťaťu, že patrí do širšieho spoločenstva ako je jeho rodina a známi. Dieťa sa tu môže naučiť denný rytmus, osvojiť si denne sa opakujúce činnosti a aktivity v kolektíve, získať nové sociálne zručnosti a návyky, pozorovať a počúvať dianie okolo seba, ktoré je iné ako v domácom prostredí. Nachádza svoje vlastné prostriedky ako sa vyjadriť a presadiť v kolektíve detí.

Pri zaraďovaní Vášho dieťaťa so ZZ do kolektívu detí v škôlke je dôležité uvedomiť si nielen svoje práva, ale aj povinnosti, ktoré máte a naučiť sa byť partnerom odborníkovale aj rodičov vrstovníkov Vášho dieťaťa.

Zo zákona je v súčasnosti garantovaný nárok na predprimárne vzdelávanie v MŠ len jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 3 písm. a školského zákona). To znamená, že ak Vaše dieťa do MŠ (predpokladáme aj do ŠMŠ) nezaradia skôr, nemáte sa na čo odvolať, pretože MŠ takúto povinnosť zo zákona nemajú.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3-6 rokov jeho veku (v prípade voľných kapacít); výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov. Na predprimárne vzdelávanie (MŠ, ŠMŠ) sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 59 školského zákona).

Prijímanie dieťaťa do zariadenia MŠ sa riadi § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v znení: Riaditeľ MŠ rozhoduje o:

 1. prijatí dieťaťa do MŠ,
 2. zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ,
 3. prerušení dochádzky dieťaťa,
 4. predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie podrobnosti o prijímaní detí do MŠ ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

U detí so ZZ neexistujú zo zákona žiadne výnimky pre prijatie do MŠ, pretože aj oni sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako deti zdravé. Ak sa Vám nepodarí umiestniť dieťa so ZZ do bežnej MŠ (zoznam MŠ v SR)môžete požiadať o umiestnenie do ŠMŠ (zoznam ŠMŠ v SR).

Zistite si o akú ŠMŠ ide (možno je zameraná na určitý druh ZZ), akou formou prebieha vzdelávanie a podobne. Niektorí rodičia majú skúsenosť, že pri závažnejšom ZZ majú práve tieto ŠMŠ vytvorené lepšie podmienky na prácu s deťmi so ZZ (menší počet detí v triede, pomôcky, prítomnosť liečebného alebo špeciálneho pedagóga a podobne).

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára (§ 59 ods. 5 školského zákona).

POZOR: V prípade neprijatia dieťaťa do MŠ (integrácia) alebo ŠMŠ nie je možné podať odvolanie. Rodič / zákonný zástupca ale môže opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí (nie je to však odvolanie sa proti rozhodnutiu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní). Argumentom v prospech prehodnotenia prijatia dieťaťa so ZZ do MŠ môže byť právo na rovnaký prístup ku vzdelaniu detí so ZZ.

TIP PRE RODIČOV:

 • Odporúčame osloviť všetky MŠ vo Vašom okolí
 • Ak odmietli prijať Vaše dieťa so ZZ do MŠ oslovte ŠMŠ vo Vašom okolí.
 • MŠ prípadne ŠMŠ kontaktujte telefonicky alebo osobne v priebehu celého roka a potom písomne podajte Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v zákonne stanovenom období podľa termínu v danej škôlke (často v mesiacoch marec – máj).
 • Informácie o svojom dieťati podávajte stručne a konštruktívne, podrobnejšie pri osobnom stretnutí.
 • Integrácia a inklúzia je vecou aj nás, rodičov – pokúsiť sa našim deťom so ZZ dať možnosti aké majú zdravé deti a rozhodnite sa aj na základe informácií TU.

O zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP/CPPPaP) a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o 2 za každé dieťa so ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú 2 (§ 28 ods. 12 školského zákona).

TIP PRE RODIČOV: Rodičia konštatujú, že problémy v prijímaní detí so ZZ sú častokrát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, nedostatočného financovania a prispôsobenia materiálno-technických, priestorových a personálnych podmienok pre takéto dieťa, ako aj samotného nesúhlasu zriaďovateľa a tak Vám odporúčame:

 • Nevzdávajte sa a bojujte o prijatie Vášho dieťaťa so ZZ, zvlášť ak máte ešte aj odporúčanie CŠPP.
 • Ponúknite škôlke, ak máte možnosť, pomoc pri zlepšení prostredia, ako aj s vybavením pomôcok, ktoré by dieťaťu so ZZ umožnili pobyt v materskej škole. Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj zapožičanie svojich vlastných pomôcok.
 • Personálne by si mohla materská škola pomôcť žiadosťou o asistenta učiteľa, ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu dieťaťu. Asistenti však nie sú nárokovateľní a nie sú ani k dispozícii výhradne pre jedno dieťa.
 • Osobne oslovte poslancov miestneho zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti so žiadosťou o zabezpečenie financovania asistenta, prípadne inej formy pomoci učiteľom (pomocný pedagogický personál formou absolventskej praxe a podobne).
 • K predškolskému vzdelávaniu pristupujte citlivo, s ohľadom na odporúčania odborníkov, ktorí s Vaším dieťaťom pracujú, ako aj na potreby a možnosti svojho dieťaťa, ale aj ďalších detí navštevujúcich dané predškolské zariadenie.
 • Existujúce očakávania Vás – rodičov detí so ZZ by mali byť komunikované medzi CVI, CŠPP, učiteľmi a Vami – rodičmi, ale aj medzi rodičmi spolužiakov Vášho dieťaťa. Dôležité je informovať a poukazovať nenásilnou formou na pozitíva vzdelávania detí so ZZ.

INFORMÁCIE NA ZÁVER: Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej MŠ, ŠMŠ po dohode so zriaďovateľom na dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí. Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ, ŠMŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ. Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ naraz.

POZOR: Ak vaše dieťa prijmú do viacerých MŠ, rozhodnite sa pre jednu a ostatné o tom upovedomte.

Potrebné dokumenty o prijatie do MŠ, ŠMŠ:

 • Žiadosť o prijatie (MŠ, ŠMŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)
 • Odporúčanie príslušného CŠPP alebo CPPPaP (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)
 • Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ alebo ŠMŠ)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

 • Ak riaditeľ MŠ prijme dieťa so ZZ na diagnostický alebo adaptačný pobyt a v rozhodnutí uvedie dĺžku tohto pobytu, ak sa po jeho uplynutí rozhodne pobyt dieťaťa v MŠ zrušiť, rodič sa nemá na čo odvolať.
 • Ak však v rozhodnutí je jasne napísané, že je dieťa prijaté do MŠ, následne nesmie byť vylúčené z odôvodnením, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu a deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a ak Vy ako zákonný zástupca nesúhlasíte s vylúčením – môžete sa odvolať.

Ak nie je možné dieťa so ZZ umiestniť do MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí alebo do ŠMŠ, môžu rodičia požiadať o ambulantnú starostlivosť v Domove sociálnych služieb (DSS) (prelinkovať z dokumentu o sociálnych službách časť službu DSS).

Zdieľať

Späť na zoznam