Späť na zoznam

Škôlka / Špeciálna škôlka

  • 12. 01. 2022

Vo veku 3 rokov už môžete zvážiť a následne požiadať aj o zaradenie Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ) do bežnej materskej školy (zoznam MŠ v SR), prípadne do špeciálnej materskej školy (zoznam ŠMŠ v SR). Ide o predškolské vzdelávanie (tzv. predprimárne vzdelávanie).

Pre ďalší život Vášho dieťaťa so ZZ v spoločnosti je práve jeho začlenenie do kolektívu rovesníkov veľmi dôležité. Ide o to, ukázať Vášmu dieťaťu, že patrí do širšieho spoločenstva ako je jeho rodina a známi. Dieťa sa tu môže naučiť denný rytmus, osvojiť si denne sa opakujúce činnosti a aktivity v kolektíve, získať nové sociálne zručnosti a návyky, pozorovať a počúvať dianie okolo seba, ktoré je iné ako v domácom prostredí. Nachádza svoje vlastné prostriedky ako sa vyjadriť a presadiť v kolektíve detí.

Dôležité: V súlade s princípmi výchovy a vzdelávania (§ 3 Školského zákona) aj dieťa so zdravotným znevýhodnením môže navštevovať „bežnú“ MŠ. Nie je to rozdelené  tak, že pre deti bez ZZ sú určené „bežné“ MŠ a pre deti so ZZ sú určené výlučne špeciálne MŠ. Rozhodnutie, či pre svoje dieťa zvolíte bežnú MŠ alebo špeciálnu MŠ je na Vás ako rodičovi po dôkladnom zvážení najlepšieho záujmu Vášho dieťaťa.

 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (§ 59 Školského zákona):

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od  3 rokov  veku; výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov.

Dieťa možno podľa kapacitných možností MŠ prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

Prednostne sa prijímajú deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Konkrétne dni a miesto podávania žiadostí po dohode so zriaďovateľom zverejní riaditeľ MŠ rovnakým spôsobom ako podmienky na prijatie.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj

  • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, riaditeľ môže určiť diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V ŠMŠ nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť jeden rok.

Ak riaditeľ MŠ prijme dieťa so ZZ na diagnostický alebo adaptačný pobyt a v rozhodnutí uvedie dĺžku tohto pobytu, ak sa po jeho uplynutí rozhodne pobyt dieťaťa v MŠ zrušiť, rodič sa nemá na čo odvolať.

Ak však v rozhodnutí je jasne uvedené, že je dieťa prijaté do MŠ (bez určenia diagnostického pobytu), následne nesmie byť vylúčené z odôvodnením, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu a deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, ak Vy ako zákonný zástupca nesúhlasíte s vylúčením – môžete sa odvolať.

DÔLEŽITÉ:

Riaditeľ žiadnej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť o prijatie do MŠ, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu.

Od 01. 01. 2022 je riaditeľ  o  každej žiadosti povinný rozhodnúť podľa Správneho poriadku. V prípade, ak Vašej žiadosti o prijatie nevyhovie, jeho rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené. V časti „Odôvodnenie“ teda  musí byť uvedené zrozumiteľné vysvetlenie a o platnú legislatívu opreté argumenty, prečo sa Vaše dieťa neprijíma.

V prípade neprijatia dieťaťa do bežnej MŠ alebo ŠMŠ môžete podať odvolanie. Ak Vaše odvolanie nebude úspešné, môžete sa v tejto veci obrátiť na súd. Táto informácia bude uvedená aj v rozhodnutí  v časti „Poučenie“.

V prípade, že sa rozhodnete podať odvolanie, je z hľadiska výberu argumentov, ktoré v odvolaní použijete dôležité uvedomiť si, že súčasná legislatíva garantuje právny nárok na miesto v materskej škole len deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, to znamená pre deti od 5 roku veku. Tento nárok sa rovnako vzťahuje aj na deti zdravotným znevýhodnením.

TIP PRE RODIČOV:

MŠ prípadne ŠMŠ kontaktujte telefonicky alebo osobne v priebehu celého roka a potom písomne podajte Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v zákonne stanovenom období podľa termínu v danej škôlke (často v mesiacoch marec – máj).

Informácie o svojom dieťati podávajte stručne a konštruktívne, podrobnejšie pri osobnom stretnutí.

Nevzdávajte sa a bojujte o prijatie Vášho dieťaťa so ZZ, zvlášť ak máte ešte aj odporúčanie CŠPP.

Ak máte možnosť, ponúknite škôlke, pomoc pri zlepšení prostredia. Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj zapožičanie svojich vlastných pomôcok, ktoré by uľahčili pobyt a vzdelávanie dieťaťa v MŠ.

Personálne by si mohla materská škola pomôcť žiadosťou o ped. asistenta,  ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu dieťaťu.

Môžete osloviť aj poslancov miestneho zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom škôlky so žiadosťou o zabezpečenie financovania pedagogického asistenta, prípadne inej formy pomoci učiteľom (napr. pomocný pedagogický personál formou absolventskej praxe a podobne).

K predškolskému vzdelávaniu pristupujte citlivo, s ohľadom na odporúčania odborníkov, ktorí s Vaším dieťaťom pracujú, ako aj na potreby a možnosti svojho dieťaťa, ale aj ďalších detí navštevujúcich toto predškolské zariadenie.

Existujúce očakávania Vás – rodičov detí so ZZ by mali byť komunikované medzi centrom včasnej intervencie (ak ste ho navštevovali), zariadením poradenstva a prevencie, učiteľmi a Vami – rodičmi, ale aj s rodičmi spolužiakov Vášho dieťaťa. Dôležité je informovať a poukazovať nenásilnou formou na pozitíva vzdelávania detí so ZZ.

V krajnom prípade, ak nie je možné, aby Vaše  dieťa so ZZ navštevovalo MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí, prípadne ŠMŠ, môžete požiadať o ambulantnú starostlivosť v Domove sociálnych služieb (DSS), DSS má povinnosť v rámci poskytovania soc. služby deťom, ktoré sú prijímateľom ním poskytovaných soc. služieb, utvárať podmienky na vzdelávanie  a poskytovať im výchovu.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (§ 59a Školského zákona)

Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na detí so ZZ.

Ak už Vaše dieťa začalo MŠ alebo ŠMŠ navštevovať ešte ako 3- alebo 4-ročné a do 31. augusta  (vrátane) príslušného roka dosiahne 5 rokov veku, o prijatie na predprimárne vzdelanie nie je potrebné nanovo žiadať. Automaticky, od 1. septembra sa stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade, ak Vaše dieťa ešte MŠ alebo ŠMŠ predtým nenavštevovalo, je potrebné požiadať o jeho prijatie do MŠ alebo ŠMŠ v  termíne určenom na podávanie žiadostí. Pri prijímaní do MŠ alebo SMŠ bude mať prednosť podľa § 59 ods. 2 Školského zákona.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu (spádové školy MŠ sú len MŠ zriadené obcou alebo mestom, teda nie súkromné, cirkevné, špeciálne).

Dieťa so ZZ môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu aj menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. K žiadosti je potrebné priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

DÔLEŽITÉ:

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Zdieľať

Späť na zoznam