Späť na zoznam

Iné formy plnenia povinnej školskej dochádzky

 • 12. 01. 2022

Ak zdravotné znevýhodnenie (ZZ) dieťaťu alebo žiakovi neumožňuje vzdelávanie, respektíve plnenie povinnej školskej dochádzky každodenným navštevovaním školy, rodičia môžu požiadať podľa školského zákona aj o iné formy vzdelávania.

Ak k uvedeným informáciám máte nejaké otázky, napíšte nám na inklulinka@platformarodin.sk.

Individuálne vzdelávanie

Formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole.

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo plnoletého žiaka
 • vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

V tomto prípade vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.

O oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu individuálne vzdelávanie sa povoľuje:

 1. žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
 2. žiakovi prvého stupňa základnej školy (24 ods. 2 školského zákona) – domáce vzdelávanie tzv. homeschooling

Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
 2. ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
 3. dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
 4. individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 5. popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
 6. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,
 7. zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,
 8. ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Vzory na potrebné dokumenty

 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (vzor odporúčania nájdete TU)
 • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (niektoré školy to nevyžadujú, nie je to presne zadefinované v zákone).
 • žiadosť nájdete TU

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a) na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu ZZ, nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka doma, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka (§ 24 ods. 8 školského zákona).

Viac informácií nájdete§ 24 školského zákona§ 25 školského zákona)

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu (IUP) môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy (žiadosť nájdete TU).

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva.

Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom (napríklad aj žiakom so ZZ, ktorí nemôžu dochádzať do školy každý deň). Súčasne s povolením vzdelávania podľa IUP dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa IUP, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. IUP vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.

Viac informácií nájdete v § 26 školského zákona.

Zdieľať

Späť na zoznam