Späť na zoznam

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky

  • 12. 01. 2022

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzkyak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 1 a 2 školského zákona). Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku.

Podľa § 22 ods. 3 školského zákona žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

Vzor žiadosti nájdete TU

V zmysle § 97 ods. 2 školského zákona, ktorý upravuje podrobnosti o ZŠ pre žiakov so ZZ (ŠZŠ), je zadefinovaná možnosť predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky v takejto škole. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program. (§ 97 ods. 3 prvá veta školského zákonaZŠ pre žiakov so ZZ má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.

Zdieľať

Späť na zoznam