Späť na zoznam

Základná škola

  • 12. 01. 2022

Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Ak riaditeľ školy alebo príslušné poradenecké zariadenie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného poradeneckého zariadenia zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradenýAk zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 29 školského zákona ods. 10).

TIP PRE RODIČA: Pred začlenením Vášho dieťaťa so ZZ sa snažte komunikovať so školou, ale aj s rodičmi budúcich spolužiakov. Poproste o stretnutie s nimi, poukážte pod vedením školy o potrebách integrácie nielen pre Vaše dieťa, ale aj pre ostatných a nezabúdajte pritom aj na ich práva. Ide o zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné nielen získať riaditeľa školy, ale aj rodičov, aby integrácia priniesla ovocie pre všetkých v spoločnosti. Prosím, na to nezabúdajte. Aj keď obhajujete práva svojho dieťaťa uvedomte si, že je dôležité pritom zachovať ohľaduplnosť na obidvoch stranách (zdravé deti – deti so ZZ), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

O prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhoduje riaditeľ ZŠ na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 1 školského zákona).

Ak sa počas dochádzky žiaka do ZŠ so vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ ZŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy (§ 61 ods. 3 školského zákona).

V bežnej ZŠ pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak ZŠ vzdeláva viac ako 20 žiakov so ZZ okrem žiakov so ZZ vzdelávaných v špeciálnych triedach. (§ 94 ods. 4 školského zákona)

V ZŠ možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka bežnej školy. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší. (§ 29 ods. 11 školského zákona).

V rámci bežných škôl je možné vzdelávanie detí aj

  1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,
  2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

TIP PRE RODIČA: Rodičia, spájajte sa ak viete, že je vo Vašom okolí viac detí (alebo sú rodičia ochotní dochádzať), pre ktoré by bolo možné zriadiť špeciálnu triedu v ZŠ, navrhnite to riaditeľovi, ktorému ponúknete pomoc pri zriadení. Nezabúdajte, že aj ZŠ má svoje priestorové limity, preto je potrebné snažiť sa o konsenzus, nie nátlak. Rozprávajte sa o pozitívach zriadenia špeciálnej triedy s riaditeľom, ale aj rodičmi detí už chodiacich do danej školy. Pretože ak chcete, aby boli taktní k Vám, buďte aj vy k nim. Ohľaduplnosť je potrebná na obidvoch stranách (zdravé deti / ich rodičia – deti so ZZ / ich rodičia), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

Zdieľať

Späť na zoznam