Ľudmila Belinová

Ľudmila Belinová

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodenním

senior laický poradca - špecialista na presadzovanie práv a potrieb detí so ZZ

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Pri presadzovaní práv detí a osôb so ZZ sa snažím rodičov sprevádzať, aby sa na ceste pri starostlivosti o dieťa so ZZ necítili sami a nevypočutí. Pri riešení problémov ich podľa potreby smerujem na odborníkov a súčasne na Dohovor o právach osôb so ZP a na slovenské zákony. Orientujem sa v zdravotnej oblasti, v oblasti kompenzácií, sociálnych služieb a ich možnostiach podpory pre sociálne začlenenie. V oblasti inkluzívneho vzdelávania sa zameriavam na IVP, IUP a vzdelávanie neverbálnych detí.