Ľudmila Belinová

Ľudmila Belinová

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodenním

senior laický poradca - špecialista na presadzovanie práv a potrieb detí so ZZ

Pri presadzovaní práv detí a osôb so ZZ sa snaží nasmerovať rodičov na Dohovor a zákony, prípadne podľa potreby ich nasmerovať na odborníkov, ktorí by im mohli pomôcť dosiahnuť plnohodnotný život celej rodiny. Orientuje sa v oblasti kompenzácií a zároveň zvyšuje u rodičov povedomie o sociálnych službách a ich možnostiach podpory pre sociálne začlenenie. V oblasti inkluzívneho vzdelávania sa zameriava na IVP a vzdelávanie neverbálnych detí.