Viacnásobné znevýhodnenie / Multiple disabilities


AXIS International Rehabilitation Center

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Naša práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou. Koordinátor: Roman Bas, bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23.

Súvisiace odkazy: 

Súkromné medicínske centrum v Piešťanoch

SMC príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou. Poskytne pomoc pri čistení a zavedení špeciálnych pomôcok. (trachea, peg, cievka, sonda) Ponúka peer to peer poradenstvo iných ubytovaných matiek detí so zdravotným znevýhodnením. Kontakt: pomoc sprostredkováva Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, info@platformarodin.sk, +421918787630

Plamienok

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko v dôsledku udalostí týchto dní, ponúka Plamienok domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste pobytu týchto detí v Bratislave. Rodičia, ktorí deti sprevádzajú, môžu využiť konzultácie s odborníkmi.

Kontakt: Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808.

Súvisiace odkazy:


AXIS International Rehabilitation Center

We will accept families with disabled children who flee the war. Coordinator: Roman Bas, bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23.

Private medical center in Piešťany

We will accept families with disabled children who flee the war. We offer help with cleaning and implementing special aids (trachea, peg, coil, probe). Offers peer to peer counseling other in house mothers of children with disabilities.
Contact:  

Help is mediated by Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. 

Plamienok

is offering help for severely ill children, who came to Slovakia, in form of doctor, nurse and social worker home visits within Bratislava. Parents can use consultations with professionals. Contact: Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808.