Všetky znevýhodnenia / For all


Centrum včasnej intervencie Prešov

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, fyzioterapeutom v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja alebo v našom centre v špeciálne upravených priestoroch pre deti so zdravotným znevýhodnením (hrové miestnosti, pohybová miestnosť, Snoezelen a pod.)

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Bratislava

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, fyzioterapeutom v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja alebo v našom centre v špeciálne upravených priestoroch pre deti so zdravotným znevýhodnením (hrové miestnosti, pohybová miestnosť, Snoezelen a pod.)

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Ban Bystrica

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny s deťmi do 7 rokov – so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Banskej Bystrice a okolia ( Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, alebo v centre v rámci možných kapacít centra.

Kontakt: cvimrenicova@gmail.com

Súvisiace odkazy:

Denné centrum Gardenia

Denné centrum Gardenia vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Táto myšlienka uzrela svetlo sveta z dôvodu absencie zariadenia, kde by dieťa počas dňa mohlo naplno tráviť svoj čas s rovesníkmi, hrať sa, učiť sa a zároveň by nemuselo už nikde inde cestovať za terapiami, pretože by základnú terapeutickú komplexnosť v podobe fyzioterpeutickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, resp. liečebnej a psychologickej starostlivosti našlo pod jednou strechou.

V súčasnej situácii poskytne zdarma terapeutickú pomoc a starostlivosť v rámci možností centra.

Súvisiace odkazy:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

V súvislosti s dopadom súčasnej situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom.

Súvisiace odkazy:

Klinika duševného zdravia Calma

Klinika duševného zdravia Calma ponúka modernú starostlivosť o duševné zdravie dospelým i deťom s podozrením na niektorú z vývinových porúch (PAS, ADHA, poruchy učenia). Calma poskytne zdarma psychiatrickú podporu pre deti a dospelých, pre utečencov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v Bratislavskom kraji. Kontaktná osoba – špecialistka: MUDr. Veronika Marcinčáková

Súvisiace odkazy:

Slovenske hemofilické združenie

Slovenské hemofilické združenie obdŕžalo prostredníctvom Európskeho hemofilického konzorcia prosbu o pomoc z Ukrajinskej hemofilickej asociácie, ktorí musia z dôvodu vojny opustiť svoju krajinu. Konkrétne ide o pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov, pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi.

Pre komunikáciu v anglickom jazyku, pre informácie o zdravotnej starostlivosti kontaktujte:

MUDr. Martin Sedmina, lekár, hematológ, podpredseda Slovenského hemofilického združenia.

+421907615270 (okrem telefonátu aj WhatsApp a Viber)

Pre komunikáciu v ruskom jazyku:

Ing. Jaroslav Janovec, predseda Slovenského hemofilického združenia

+421905241353

SHZ taktiež zabezpečuje pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov,

pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi

Súvisiace odkazy:

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko zriadili webovú podstránku v ukrajinskom jazyku určenú pre ukrajinských onkologických pacientov a ich príbuzných, ktorí prekročili hranice Slovenska a hľadajú pomoc v oblasti starostlivosti o rakovinu.‎ Pracovníci zhromažďujú dôležité informácie, poskytujú kontakty a najmä sa snažia poskytnúť potrebnú pomoc v spolupráci s inými organizáciami a vládou Slovenskej republiky.‎

Súvisiace odkazy:


Center for early intervention Prešov

Consultations and counseling according to the needs of the family with a special pedagogue, medical pedagogue, psychologist, physiotherapist in place of current stay, within the Prešov region or in our center in specially adapted areas for children with disabilities (playrooms, movement room, Snoezelen, …). Within the possibilities of CVI.

Center for early intervention Bratislava

Consultations and counseling according to the needs of the family with a special pedagogue, medical pedagogue, psychologist, physiotherapist in place of current stay, within the Bratislava and Trnava region or in our center in specially adapted areas for children with disabilities (playrooms, movement room, Snoezelen, …). More info about the offer here:

Center for early intervention Banská Bystrica

Consultations and counseling according to the needs of children up to the age of 7 years old – with a special pedagogue, medical pedagogue, psychologist, physiotherapist in place of current stay within Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Ziar nad Hronom, Ban.Štiavnica a Žarnovica, or in our center within the possibilities of the center.  

Contact: cvimrenicova@gmail.com 

Daily center Gardenia will provide ProBono therapeutical help and care within the possibilities of the center.

Daily centrum Gardenia

VUDPaP

Here you will find intervention recommendations for children and parents in Ukrainian. 

You can also find a network of state counseling centers, which are obliged to help children with disabilities.

Klinika Calma

The mental health clinic will provide ProBono psychiatric support for children and adults, for refugees with disabilities located in the Bratislava region. Specialist: MUDr. Veronika Marcinčáková 

www.klinikacalma.sk  

Information about help offer is posted here (in Ukrainian, Slovak and English): https://www.facebook.com/Slovenské-hemofilické-združenie-215047991847203 

Help with moving larger volumes of coagulation factor concentrates across borders, 

assistance with orientation in the health care system for foreigners, help with orientation in the health care of patients with congenital blood clotting disorders. 

OnkoHelp Ukrajina