Každé dieťa má potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba. Často sa však pýtate:

  • Bude môcť moje dieťa chodiť do škôlky a školy?
  • Je vôbec možné, aby bolo moje dieťa vzdelávané?
  • Čo moje dieťa čaká?

Právo na vzdelanie má každé dieťa dané ústavou SR. Veríme, že v našom dokumente nájdete odpovede na všetky Vaše otázky. Pokiaľ stále hľadáte odpoveď obráťte sa priamo na nás info@platformarodin.sk. Pomôžeme vám zorientovať sa v ťažkej životnej situácii.

Vzdelávanie – otázky a odpovede

Predovšetkým, rodič má o prijatie žiadať písomne, aby aj rozhodnutie bolo písomné. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže podať odvolanie – odvolanie určite odporúčam podať, pokiaľ dieťa nebolo prijaté do spádovej ZŠ. Pokiaľ nevie nájsť školu pre svoje dieťa, môže sa obrátiť na CŠPP – jednou z úloh centier je aj pomoc s vyhľadávaním vhodnej školy pre dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Škola, ktorú dieťa navštevuje, môže rodičovi oznámiť, že zistila, že vzdelávanie nie je na prospech jeho dieťaťu (začlenenému/integrovanému žiakovi) alebo iným žiakom. V takom prípade si škola musí vyžiadať stanovisko obce (zriaďovateľa školy) a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum špec. – ped.poradenstva), a až keď títo súhlasia, môže navrhnúť zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa, t.j. zaradenie dieťaťa do špeciálnej školy. Zákonný zástupca však s týmto návrhom školy nemusí súhlasiť. Určite tiež nie je povinnosťou rodiča „hľadať si inú školu“. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. Návrh na súd (návrh na určenie spôsobu vzdelávania) podáva škola. Kým súd právoplatne nerozhodne, dieťa by malo byť vzdelávané v škole, kde je prijaté.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v obvode spádovej školy, a to bez ohľadu na to, či ide o žiakov so zdravotným znevýhodnením (špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami) alebo nie.

V súlade s čl. 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nesmú byť ľudia so zdravotným postihnutím vylúčení zo všeobecného systému vzdelávania. Žiaci a študenti so zdravotným postihnutím majú mať prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Právo výberu formy vzdelávania má zákonný zástupca. Právo zákonného zástupcu zvoliť pre dieťa formu vzdelávania je limitované jeho povinnosťou chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečil všestranný rozvoj. Pri rozhodovaní o forme a spôsobe vzdelávania je kľúčovým faktorom najlepší záujem dieťaťa, ktorý musí byť náležite zistený a podložený odbornými vyšetreniami. Pokiaľ závery odborných vyšetrení výslovne neuvádzajú, že zaradenie do bežnej školy by bolo v neprospech dieťaťa, je v súlade s Dohovorom v jeho najlepšom záujme, aby bolo vzdelávané spolu so zdravými rovesníkmi.

Z uvedeného vyplýva, že riaditeľ školy je povinný prebrať s rodičom všetky možnosti vzdelávania, t.j. aj možnosť vzdelávania v špeciálnej škole. To však neznamená, že by mohol vyvíjať na rodiča nátlak, aby nežiadal o prijatie dieťaťa v spádovej škole. Na ústny tlak riaditeľa môže rodič reagovať napríklad tým, že riaditeľa upozorní na fakt, že v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, t.j. zodpovedá aj za dodržiavanie práva detí so zdravotným postihnutím na inkluzívne vzdelávanie. Samozrejme, rodič má plné právo akúkoľvek diskusiu na túto tému s riaditeľom odmietnuť, podať žiadosť o prijatie dieťaťa a vyčkať písomné rozhodnutie a pokiaľ s rozhodnutím nesúhlasí, podať proti nemu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia.

Nie, nemôže, resp. nemôže rodiča prinútiť. Riaditeľ školy povoľuje individuálne vzdelávanie na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ak zákonný zástupca takúto žiadosť nepredloží, nie je možné individuálne vzdelávanie povoliť. Rovnako aj individuálny učebný plán sa povoľuje na žiadosť zákonného zástupcu.

Škola je povinná rešpektovať vyjadrenie akéhokoľvek CŠPP, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Základným cieľom činnosti Centra (a inak aj školy), má byť pomôcť deťom so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu – teda akúkoľvek aktivitu Centra a školy je možné hodnotiť podľa toho, či tomuto cieľu napomáha alebo nie.

Nie je možné, aby sa dieťa v CŠPP oficiálne vzdelávalo vo vyučovacích predmetoch ako sú slovenský jazyk a matematika, nakoľko vzdelávanie nepatrí medzi činnosti, ktoré môže CŠPP podľa školského zákona vykonávať.

Rodič má právo sa s IVP oboznámiť, nezúčastňuje sa na jeho tvorbe. Podpisom vyjadruje, že sa s IVP oboznámil (že si ho prečítal), nie že s ním súhlasí. Súhlas rodiča nie je podmienkou platnosti IVP. Postup pri vypracovávaní IVP a jeho obsahové náležitosti sú upravené v Štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie – ISCED 1.

Pokiaľ sa rodič domnieva, že odporúčanie CŠPP, na základe ktorého bol IVP vypracovaný je nesprávne, má sa obrátiť na Ministerstvo školstva. Podľa ust. § 130 ods. 6 školského zákona Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole, správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie), ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, a vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka, príslušnému školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.

V podnete adresovanom Ministerstvu školstva odporúčam uviesť konkrétne dôvody, pre ktoré návrhy, odporúčania a stanoviská nie sú v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa. Optimálne by výhrady rodiča mali byť podložené vyjadreniami odborníkov, napr. iného CŠPP, psychológa, špeciálneho pedagóga.

Školský zákon (§ 94 ods. 1 písm. b)) ustanovuje, že dieťa so ŠVVP je v bežnej škole vzdelávané  podľa IVP vtedy, ak je to potrebné. Potrebné je to vtedy, ak to odporúča Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Právo dieťaťa na inkluzívne vzdelávanie podľa čl. 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa vzťahuje na vzdelávanie ako také. Prax mnohých ZŠ vylučovať deti so zdravotným postihnutím „do kabinetu“ odporuje tejto požiadavke. Aj v zmysle ustanovenia § 94 ods. 1 písm. b) školského zákona, ak je dieťa so ŠVVP vzdelávané v „bežných“ školách, tak je vzdelávané buď v špeciálnych triedach alebo v „bežných“ triedach spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Pokiaľ pre svoje znevýhodnenie potrebuje mať prispôsobený obsah vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, učiteľ príslušného predmetu má vypracovať úpravu učebných osnov, ktorá bude súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu.

Prax vzdelávania detí so ŠVVP “po kabinetoch“ vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie, ktorý to umožňuje: v prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže školský špeciálny pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi so zdravotným znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom.

Je však potrebné mať na pamäti, že štátny vzdelávací program hovorí o špeciálnom pedagógovi (nie asistentovi učiteľa), pričom takéto oddelené vzdelávanie musí byť potrebné („podľa potreby“), potrebou sa myslia potreby dieťaťa so ŠVVP (podložené odporúčaním poradenského zariadenia), nie potreby školy. Zároveň zdôrazňujem, že štátny vzdelávací program má nižšiu právnu silu ako školský zákon a školský zákon má nižšiu právnu silu ako Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor má v súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Je preto povinnosťou riaditeľov škôl a školských zariadení (ako aj akýchkoľvek iných osôb) pri výkone ich činnosti vykladať jednotlivé ustanovenia školského zákona a ďalších právnych predpisov v súlade s Dohovorom, prípadne Dohovor na riešenie konkrétnej situácie priamo aplikovať.

Odporúčam preto trvať na tom, aby dieťa bolo vzdelávané spolu s ostatnými žiakmi. V prípade, ak škola takýmto spôsobom nepostupuje, odporúčam podať vo veci sťažnosť na Štátnu školskú inšpekciu, ktorej základnou úlohou je kontrola dodržiavania právnych predpisov školami.