Vdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením od 18 rokov veku života, alebo od ukončenia povinnej školskej dochádzky

Tešíme sa s Vami, že ste dokázali prejsť tak dlhú cestu a neustále túžite ponúknuť svojmu dieťaťu ďalšie možnosti v oblasti vzdelávania. Školský zákon hovorí o štyroch formách vzdelávania v tomto veku a to: vzdelávaní na strednej škole formou integrácie, na strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. V dokumente sa budete stretávať s termínmi „dieťa so zdravotným znevýhodnením“, „so zdravotným postihnutím“ (ZP), respektíve „so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ (ŠVVP) z dôvodu citovania školského zákona.

 PRVOTNÁ INFORMÁCIA: Rovnako, ako počas štúdia na základnej škole, aj na strednej škole (SŠ) poskytujú služby žiakom so ZZ príslušné poradenské zariadenia (CPPPaP, alebo CŠPP). Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP)žiaka sa prechodom na SŠ nekončia, naopak, môže sa stať, že sa zvýšením nárokov zo strany školy zmenia. Poradenské zariadenie pri prechode na SŠ zvyčajne vykoná znova komplexnú diagnostiku a napíše správu, v ktorej pomenuje silné a slabé stránky žiaka, navrhne ideálnu formu ďalšieho vzdelávania. V správe uvedie aj konkrétne odporúčania pre vzdelávanie žiaka. Poradenské zariadenie naďalej poskytuje komplexné služby žiakovi, vrátane konzultácií so školou.

Konečné rozhodnutie, na ktorú školu žiak pošle prihlášku ostáva na zákonnom zástupcovi. Na tomto mieste je nutné upozorniť na fakt, že pri výbere SŠ je potrebné citlivo vyberať učebný odbor, v ktorom sa žiak dokáže v budúcom živote uplatniť. Je dôležité spolu s výchovným poradcom poradenského zariadenia a so samotným dieťaťom hľadať taký učebný odbor, ktorý bude rozvíjať potenciál dieťaťa a ktorý je vhodný pre daný druh ZZ (napríklad pre žiaka so selektívnym mutizmom nebude vhodný odbor, v ktorom je potrebné veľa komunikovať s klientami, pre žiaka s obmedzenou motorikou bude ťažké zvládnuť manuálne zamerané učebné odbory…).

POZOR: Poradenské zariadenie zohráva dôležitú úlohu aj pri maturitných skúškach žiakov so ŠVVP na SŠ. Do 30. septembra príslušného školského roku, v ktorom žiak bude maturovať, pripraví poradenské zariadenie odporúčanie k priebehu maturitnej skúšky konkrétneho žiaka. Poradenské zariadenia musia vychádzať z možností, ktoré pre jednotlivé druhy ZZ pre daný školský rok pripraví NÚCEM. Je potrebné vedieť, že žiak môže mať počas maturity len také úľavy, aké mal počas štúdia na SŠ (nie je možné dať mu úľavy len na maturity, ak predtým nebol integrovaný a nemal zohľadnené ŠVVP vo vyučovacom procese).

STREDNÁ ŠKOLA FORMOU INTEGRÁCIE

Vzdelávanie na SŠ formou integrácie môže prebiehať na SŠ podľa školského zákona § 32 (na gymnáziu, strednej odbornej škole alebo konzervatóriu). O prijatí uchádzača na SŠ rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. ( § 67 ods. 1 školského zákona). Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. (§ 67 ods. 2 školského zákona). Prednostne sa prijme uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 školského zákona).

Podľa § 68 ods. 4 školského zákona sa proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej SŠ alebo riaditeľa súkromnej SŠ môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na stredných školách sa odporúča postupovať podľa Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

Každý žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v SŠ musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ.

STREDNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV SO ZZ

stredných školách pre žiakov so ZZ možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky. Dĺžku vzdelávania určí štátny vzdelávací program (§ 98 ods. 2), podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Ide o vzdelávacie programy podľa § 94 ods. 2 písm. b) až d) a l, to znamená iba pre:
b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
d) deti a žiakov s telesným postihnutím,
l) deti a žiakov s poruchami správania.

Stredná škola pre žiakov so ZZ (detí a žiakov so sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím alebo s poruchou správania) sa spravidla zriaďuje pre žiakov s rovnakým ZZ pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno po súhlase zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom žiakov. Triedu pre žiakov so ZZ v SŠ možno zriadiť pre najmenej 4 žiakov a najviac 10. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o 2 (§ 98 ods. 3).

Po ukončení vzdelávania sa môže aj žiak so ZZ prihlásiť na maturitnú skúšku – Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so ZZ na maturitnú skúšku.

 INFORMÁCIA: Ak Vaše dieťa úspešne skončí vzdelávanie na SŠ maturitnou skúškou a má predispozície aj na vysokú školu, môže sa o to pokúsiť formou integrácie, kde je opäť potrebná spolupráca s poradenskými zariadeniami, ktoré píšu odporúčanie aj pre štúdium žiaka na vysokej škole.

ODBORNÉ UČILIŠTE

Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku ZŠ, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku (§ 101 ods. 1 školského zákona) – Sieť školských zariadení

Podľa § 100 ods. 1 školského zákona Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Odborné učilište sa zriaďuje pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ho zruší, ak počet žiakov klesne pod 8..(§ 100 ods. 3 školského zákona).

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na:
a) zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
b) zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
c) vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list (§ 100 ods. 4 školského zákona).

Odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby. Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a vzdelávania prvý až tretí ročník; môže zriadiť aj prípravný ročník. Prípravný ročník v odbornom učilišti je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých mentálne schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne diagnostikované. Po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ odborného učilišťa určí či bude žiak pokračovať v prvom ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa alebo bude pokračovať v príprave v praktickej škole (§ 100 ods. 5-7 školského zákona).
§ 101 ods. 4) Na prijímanie žiakov do odborného učilišťa sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do SŠ.

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Podľa § 101 ods. 2 až 3 školského zákona do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili ZŠ alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Podľa § 101 ods. 3 školského zákona je ďalej definované – Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v hore uvedenom odseku 2.
Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Praktická škola sa zriaďuje pre najmenej 10 žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod 8 (§ 99 ods. 1-2 školského zákona).
Zákon ďalej upresňuje: V triede praktickej školy môže byť najviac 10 žiakov a najmenej 4 žiaci; v triede s rôznymi ročníkmi môže byť najviac 8 žiakov a najmenej 4 žiaci. V triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môže byť najviac 6 žiakov a najmenej 4 žiaci; to platí aj pre triedy s rôznymi ročníkmi (§ 99 ods. 4 školského zákona).
V triedach praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom procese prítomný aj asistent (§ 99 ods. 5). Príprava trvá najviac 3 roky (§ 99 ods. 6 prvá veta). Dokladom o získanom vzdelania (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom. Na prijímanie žiakov do praktickej školy sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl. (§ 101 ods. 4 školského zákona).

Držíme palce a prajeme veľkým študentom dosiahnutie kladných výsledkov a uplatnenie sa v praxi.