Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 3 rokov

Každé dieťa už pri prvom nádychu začína spoznávať svet okolo seba prostredníctvom svojich zmyslov, dotykov a pohybov. Na začiatok potrebuje v prvom rade veľa lásky, podpory a pocit bezpečia, ktoré mu môžete dať hlavne Vy – rodičia. Vplyvom ZZ sa u Vášho dieťatka zmenilo vnímanie, spoznávanie sveta a preto potrebuje pomoc prostredníctvom vhodných stimulácií a podnetného prostredia, ktoré mu pomôžu rozvinúť jeho potenciál.

Vek od 0 do 3 rokov je z hľadiska vývinu dieťaťa veľmi dôležitým obdobím, predovšetkým z hľadiska senzomotorickej stimulácie, spoznávania okolia a edukácie. Dôležité je začať včas a nájsť vývojovo vhodný spôsob podpory, stimulácie a edukácie prostredníctvom odborníkov, ktorí Vám môžu poradiť a pomôcť. Nezabúdajte pri tom rešpektovať svoje dieťa so ZZ a jeho potenciál, neporovnávajte ho s druhým dieťaťom, pretože na svete ani pri rovnakej diagnóze neexistujú dve deti, ktoré sú rovnaké. Samotné učenie v tomto veku u detí prebieha hlavne v prirodzenom prostredí rodiny, prípadne s podporou v materských centrách. Jasle a iné zariadenia, ktoré majú deti možnosť bežne navštevovať, v súčasnosti deti so ZZ nemajú. Chceme Vás preto nasmerovať, aby ste okrem terapií a stimulácií, ktoré absolvujete súkromne a za peniaze, využili aj zákonom určené možnosti podpory „učenia sa“ Vášho dieťaťa so ZZ čím skôr po narodení.

V súčasnosti na Slovensku existujú dve zákonom stanovené možnosti podporujúce stimuláciu a edukáciu dieťaťa so ZZ a jeho rodinu. Ide o:

Centrá včasnej intervencie (CVI) poskytujú sociálnu službu včasnej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách („zákon o sociálnych službách“). V súčasnosti podľa tohto zákona je dôležitou súčasťou života dieťaťa so ZZ odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj jeho komplexného vývin do 7 rokov jeho vekuktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia (§ 23b zákona o sociálnych službách).

Táto činnosť je vykonávaná prostredníctvom sociálnej služby včasnej intervencie, ktorá je v zákone zakotvená od 1.1.2014 (§ 33 zákona o sociálnych službách). Bližšie špecifikovanie podľa § 33 ods. 1 zákona o sociálnych službách sa služba včasnej intervencie poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Následne v ods. 2 je zadefinované rozmedzie služieb a to:
V rámci služby včasnej intervencie sa:
a) poskytuje
     1. špecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
     1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravo tným postihnutím,
     2. preventívna aktivita.

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu (§ 33 ods. 3).

 INFORMÁCIA: Rodič si môže vyžiadať službu od poskytovateľa včasnej intervencie vo svojom okolí už po zistení problémov v oblasti vývinu dieťaťa, ale aj hneď po narodení, ak je u dieťaťa zistená vývinová porucha. Pravidelné stretnutia s rodinou bývajú zvyčajne 1x mesačne alebo aj častejšie, v prípade potreby. Poradcovia chodia zvyčajne vo dvojici. V tíme poradcov sú zastúpené najmä tieto profesie: špeciálny/liečebný pedagóg, fyzioterapeut, logopéd, sociálny pracovník, psychológ a pod. Snažia sa napĺňať potreby, ktoré pomenuje ktorýkoľvek člen rodiny dieťaťa so ZP. Rodina má právo výberu terénnej formy (v rodine) alebo ambulantnej formy (u poskytovateľa) stretnutí. Smerovanie a priority sprevádzania si rodina pomenováva v individuálnom pláne rodiny, ktorý tvorí spolu s poradcom zvyčajne na obdobie 6 mesiacov. Okrem osobných stretnutí poskytovatelia ponúkajú napr. svojpomocné skupiny, prednášky pre rodičov, pobyty celých rodín a podobne.

Podrobné informácie a aktuálnu mapu poskytovateľov včasnej intervencie s kontaktami nájdete na web stránke Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie: http://www.asociaciavi.sk.

 LAICKÉ ZHRNUTIE:
• 
Tímy CVI sú tu pre celú rodinu s dieťaťom so ZZ od narodenia až do 7 rokov.
• 
Pomôžu porozumieť a akceptovať situáciu, v ktorej sa rodina po narodení dieťaťa so ZZ ocitla a následne hľadať možnosti ako ju samostatne zvládať.
• Sprevádzajú rodinu pri prekonávaní náročného obdobia po narodení dieťaťa so ZZ.
• Pomôžu rodine zorientovať sa v rôznych terapiách a zostaviť vhodný plán podporujúci vývin podľa potrieb dieťaťa so ZZ.
• 
Pomôžu rodičom viesť dieťa so ZZ k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách.
• Podporia rodiča, aby aj v domácom prostredí dokázal dieťa vhodne stimulovať vo vývine.
• 
Spájajú rodinu s odborníkmi, ktorých dieťa a rodina potrebujú.
• Podporujú začlenenie dieťaťa so ZZ a jeho rodiny do spoločnosti počas celého životného cyklu.
• Informujú rodinu o možnostiach kompenzácií ZP, ďalších sociálnych službách a pomôckach.

POZOR: Nie je to začlenenie dieťaťa do predškolského zariadenia, ani každodenné poskytovanie terapií alebo vzdelávanie dieťaťa so ZZ v domácom prostredí. Ide o doplnenie komplexnej podpory rodín dieťaťa so ZZ a jeho stimuláciu pod odborným vedením, aby rodiny dokázali preklenúť náročné obdobie po zistení diagnózy, vhodne podporiť vývin dieťaťa a zvládať výzvy, ktoré ich čakajú v budúcnosti.

Vo veku od 0 do 3 rokov je druhou možnosťou pre podporu rozvoja detí so ZZ Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Na Slovensku funguje aj Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie (CPPPaP), no pre potreby detí so zdravotným postihnutím sa budeme venovať práve CŠPP, ktoré môžu ponúknuť diagnostiku, stimulácie a vyšetrenia deťom od 0 do 3 rokov, ktoré sú diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom. Ide o deti, ktoré majú napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iné pervazívne poruchy. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti.

 Činnosť CŠPP sa riadi vyhláškou č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, konkrétne v § 4. ods. 4, 5 a 6. Širšie kompetenčné zakotvenie týchto zariadení vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v § 133. 

Vyhláška č. 325/2008 Z. z v § 4. ods. 1 pojednáva o tom, že: CŠPP vykonáva odborné činnosti a súbor špeciálnopedagogických intervencií podľa § 133 zákona najmä:
a) ambulantne v CŠPP,
b) ambulantne v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje, alebo
c) formou krátkodobého pobytu v CŠPP, ktorého dĺžka spravidla nepresiahne 5 pracovných dní.

Ods. 2 Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole, v školskom zariadení a v rodine; ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

CŠPP vo Vašom meste alebo v jeho blízkosti by mali poskytnúť komplexnú diagnostiku Vášmu dieťaťu so ZZ. Ide o posúdenie stavu a potenciálu dieťaťa, teda o jeho silné stránky ako aj oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať a následne umožniť pravidelnú komplexnú odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť formou terapií a stimulácií. Tieto činnosti vykonajú v zariadeniach psychológovia, špeciálni pedagógovia, prípadne logopédi alebo aj fyzioterapeuti (sú výnimkou na Slovensku). V zariadeniach CŠPP majú v kompetencii aj poskytovanie informácií a poradenstva rodine s prihliadnutím na jej situáciu a potreby.

Odborné služby CŠPP v rámci rannej starostlivosti sú zamerané na:
1. Skríning – myslí sa vyhľadávanie detí so ZZ (nie masový skríning v triede medzi zdravými deťmi), ktoré sa vykonávajú zväčša v spolupráci s lekármi a klinickými odborníkmi (napr. neurológmi, foniatrami, pediatriami, klinickými psychológmi, logopédmi…).
2. Diagnostiku – odbornú a komplexnú diagnostiku (psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú a pod.) dieťaťa v ranom veku, ktorá by mala viesť k definovaniu potenciálu dieťaťa a oblastí, ktoré je potrebné rozvíjať. Takáto diagnostika by mala slúžiť ako podklad pre vypracovanie individuálneho plánu na rozvoj dieťaťa a na sledovanie vývinu dieťaťa.
3. Formulovanie záverov v zmysle silných a slabých stránokstanovovanie krátkodobých aj dlhodobých cieľov vývinu dieťaťa, vypracovanie individuálneho plánu pre rodinu a dieťa a celkové sledovanie vývinu dieťaťa.
4. Komplexnú odbornú starostlivosť
• vypracovanie individuálneho plánu pre dieťa a rodinu zohľadňujúceho potreby rodiny, výsledky diagnostiky a potenciálu dieťaťa
• vysokoodborné intervencie zamerané na konkrétny druh ZZ
• vypracovanie a realizácia individuálnych plánov pre klientov – navrhnutých podľa ich individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb, priebežné prehodnocovanie individuálnych plánov
5. Terapie
podľa ponuky konkrétneho zariadenia CŠPP
6. Poradenstvo rodinám a aktívnu prácu s rodinou:
 podpora rodiny v ťažkej životnej situácii a rozvoj rodičovských kompetencií
• stanovenie cieľov rodiny, pravidelné konzultácie s rodinným príslušníkom dieťaťa so ZZ
• vypracovanie podkladov pre príslušné orgány
• podporné skupiny rodičov – stretnutia rodičov detí so ZZ, výmena skúseností
• semináre a školenia pre rodičov
7. Poskytovanie informácií rodičom, resp. zákonným zástupcom o:
• 
ZZ dieťaťa, o možných dopadoch ZZ na jeho vývin
• možnostiach vzdelávania dieťaťa, ako aj výhodách a nevýhodách jednotlivých možností vzdelávania
• kompenzačných a didaktických pomôcok (niektoré CŠPP pomôcky aj zapožičiavajú)
• odbornej literatúre (niektoré CŠPP odbornú literatúru aj zapožičiavajú)
• možnostiach v oblasti sociálnej pomoci
8. Spolupráca s ďalšími subjektami zainteresovanými v starostlivosti o dieťa so ZZ v ranom veku a jeho rodinu: CVI, MŠ, ŠMŠ, lekári (foniatri, neurológ, pedopsychiater…).
Pre CŠPP je typická odbornosť v oblasti ZZ tzn., že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia (napríklad: autizmus, sluchové, zrakové, telesné, narušená komunikačná schopnosť…) a preto poskytujú rodinám jedinečnú expertnosť pre to-ktoré znevýhodnenie.

Formy poskytovania ranej starostlivosti v CŠPP:
• 
priama činnosť s dieťaťom so ZZ v domácom prostredí ako najefektívnejšia forma poskytovania raného poradenstva
• priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí CŠPP
• priama činnosť s dieťaťom so ZZ v prostredí MŠ
• poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v domácom prostredí
• poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom detí so ZZ v prostredí CŠPP
• poradenstvo učiteľom: v zariadení – MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, v CŠPP

 LAICKÉ ZHRNUTIE: CŠPP ponúkajú poradenskú, diagnostickú, výchovnú, psychologickú, špeciálnopedagogickú a preventívnu starostlivosť deťom so ZZ, s vývinovými poruchami, ako aj ich rodinám. Zameriavajú sa na odborné vedenie rodiča vo veci stimulácie dieťaťa, ako aj na podporu rodiny pri zvládnutí krízových situácií a vyrovnávaní sa so ZZ dieťaťa. Výhodou týchto zariadení je, že v jednotlivých CŠPP sa odborníci zameriavajú na určitý druh znevýhodnenia a tak Vám môžu ponúknuť expertnosť. CŠPP zriadené pri špeciálnych školách bývajú bezplatné. Súkromné CŠPP sú zvyčajne spoplatnené.

POZOR: Nevedia začleniť dieťa do predškolského zariadenia – ak na to školské zariadenie (MŠ) nie je pripravené, majú v kompetencii dať odporúčanie na jemu vhodnú a dostupnú formu vzdelávania.
Napriek tomu, že cieľovou skupinou CŠPP sú aj deti so ZZ od narodenia, za obdobie školského roka 2014/2015 (novšie dáta nám zatiaľ neboli sprístupnené) služby CŠPP využilo iba 641 klientov z celkového počtu 81 273 klientov t. j. len 0,80 % (Matej, 2016).

Rodičia, odporúčame Vám žiadať si odborné služby CŠPP, aby na základe Vášho dopytu dokázali CŠPP prispôsobovať svoje služby rodinám a potrebám detí so ZZ už v ranom veku.