Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 do 6 rokov

Nevyhnutnou súčasťou života dieťaťa so ZZ je láska, podpora, rodinné zázemie ako aj stimulácia a podnetné prostredie pre zabezpečenie rozvoja jeho potenciálu a následného zlepšenia kvality života. Zároveň vo veku od 3 do 6 rokov je nevyhnutnou potrebou socializácia Vášho dieťaťa do komunity vrstovníkov (ak je na to pripravené), pretože aj ono má potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba z iného uhla pohľadu ako je ten Váš. Pri zaraďovaní Vášho dieťaťa so ZZ do kolektívu je dôležité uvedomiť si nielen svoje práva, ale aj povinnosti, ktoré máte a naučiť sa byť partnerom odborníkov, ale aj rodičov vrstovníkov Vášho dieťaťa.

Prvotnou formou vzdelávania detí so ZZ vo veku od 3 do 6 rokov je podľa odborníkov senzomotorická stimulácia a nasýtenie potrieb pod odborným vedením, s akceptovaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Pre zorientovanie sa vo veci stimulácií, terapií a vzdelávania dieťaťa so ZZ vo veku od 3 do 6 rokov je vhodné osloviť Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) vo Vašom meste alebo v jeho blízkostiktoré majú v kompetencii starostlivosť o dieťa, ktorému bolo diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom napríklad telesné, zrakové, sluchové, mentálne, viacnásobné postihnutie, autizmus alebo iná pervazívna porucha. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti. Ak ste o tom nevedeli, je to možnosť daná zo zákona.

 INFORMÁCIA: Ak ste u Vášho dieťaťa pozorovali zmeny až v tomto veku a nebolo diagnostikované žiadnym odborníkom alebo lekárom na základe čoho by ste podľa zákona spadali do kompetencie CŠPP, je dobré navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré má v kompetencii deti s poruchou správania alebo učenia, deti, ktoré sú choré alebo zdravotne oslabené, prípadne zisťuje, či je nadané.  Ak u dieťa ešte nie je možné určiť  diagnózu, CPPPaP môže Vaše dieťa sledovať, prípadne mu poskytnúť terapie a stimulácie podľa potreby, alebo dať odporúčanie pre materskú školu o potrebách dieťaťa. Viac informácii nájdete na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V prípade stimulácie celkového vývinu vo Vašom  domácom prostredí pomôžu Vášmu dieťatku so ZZ Centrá včasnej intervencie (ďalej len CVI). Ak ich už navštevujete, môžete v ich starostlivosti ostať aj naďalej až do 7 rokov veku dieťaťa. Ak ste sa o tom dozvedeli až z týchto riadkov, využite túto možnosť a vyhľadajte CVI, ktoré je najbližšie k Vášmu bydlisku. 

V tomto období už môžete zvážiť a následne požiadať aj o zaradenie Vášho dieťaťa so ZZ do bežnej materskej školy (), prípadne špeciálnej materskej školy (ŠMŠ). Ide o predškolské vzdelávanie (v školskom zákone definované ako Predprimárne vzdelávanie), o ktoré sa môžete uchádzať na základe odporúčania CŠPP alebo CPPPaP.

Základom pre budúcu existenciu Vášho dieťaťa so ZZ v spoločnosti je jeho začlenenie do kolektívu rovesníkov. Ide o to, ukázať Vášmu dieťaťu, že patrí do širšieho spoločenstva ako je jeho rodina a známi. Dieťa sa tu môže naučiť denný rytmus, osvojiť si denne sa opakujúce činnosti a aktivity v kolektíve, získať nové sociálne zručnosti a návyky, pozorovať a počúvať dianie okolo seba, ktoré je iné ako v domácom prostredí. Nachádza svoje vlastné prostriedky ako sa vyjadriť a presadiť v kolektíve detí.

Zo zákona je v súčasnosti garantovaný nárok na predprimárne vzdelávanie v MŠ len jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 3 písm. a školského zákona). To znamená, že ak Vaše dieťa do MŠ (predpokladáme aj do ŠMŠ) nezaradia skôr, nemáte sa na čo odvolať, pretože MŠ takúto povinnosť zo zákona nemajú.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3-6 rokov jeho veku (v prípade voľných kapacít); výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov. Na predprimárne vzdelávanie (MŠ, ŠMŠ) sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 59 ods. 1 až 2 školského zákona).

Prijímanie dieťaťa do zariadenia MŠ sa riadi § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v znení: Riaditeľ MŠ rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do MŠ,
b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ,
c) prerušení dochádzky dieťaťa,
d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie podrobnosti o prijímaní detí do MŠ ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

U detí so ZZ neexistujú zo zákona žiadne výnimky pre prijatie do MŠ, pretože aj oni sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako deti zdravé. Ak sa Vám nepodarí umiestniť dieťa so ZZ do bežnej MŠ (zoznam MŠ v SR)môžete požiadať o umiestnenie do ŠMŠ (zoznam ŠMŠ v SR).

Zistite si o akú ŠMŠ ide (možno je zameraná na určitý druh ZZ), akou formou prebieha vzdelávanie a podobne. Niektorí rodičia majú skúsenosť, že pri závažnejšom ZZ majú práve tieto ŠMŠ vytvorené lepšie podmienky na prácu s deťmi so ZZ (menší počet detí v triede, pomôcky, prítomnosť liečebného alebo špeciálneho pedagóga a podobne).

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára (§ 59 ods. 5 školského zákona).

POZOR: V prípade neprijatia dieťaťa do MŠ (integrácia) alebo ŠMŠ neexistuje žiaden právny predpis pre zákonných zástupcov ako postupovať keď nesúhlasia s rozhodnutím riaditeľa MŠ alebo ŠMS. Zákonný zástupca môže opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia (nie je to však odvolanie sa proti rozhodnutiu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní). Argumentom v prospech prehodnotenia prijatia dieťaťa so ZZ do MŠ môže byť právo na rovnaký prístup ku vzdelaniu detí so ZZ.

 TIP PRE RODIČOV:
 Odporúčame osloviť všetky MŠ vo Vašom okolí
• Ak odmietli prijať Vaše dieťa so ZZ do MŠ oslovte ŠMŠ vo Vašom okolí.
• MŠ prípadne ŠMŠ kontaktujte telefonicky alebo osobne v priebehu celého roka a potom písomne podajte Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v zákonne stanovenom období podľa termínu v danej škôlke (často v mesiacoch marec – máj).
• Informácie o svojom dieťati podávajte stručne a konštruktívne, podrobnejšie pri osobnom stretnutí.
• Integrácia a inklúzia je vecou aj nás, rodičov – pokúsiť sa našim deťom so ZZ dať možnosti aké majú zdravé deti a rozhodnite sa aj na základe informácií: Približný postup, ktorý je dobré dodržať pri rozhodovaní sa pre tú-ktorú materskú školu (škôlku) / základnú školu (školu).

Ak sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijaté, zaraďujú sa do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 28 ods. 8 veta druhá školského zákona).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú 2 (§ 28 ods. 12 školského zákona).

 INFORMÁCIA: Na základe § 28 ods. 12 neprijme MŠ dieťa so ZZ, pretože by bola nútená znížiť počet miest pre deti bez ZZ. Rodičia konštatujú, že problémy v prijímaní detí so ZZ sú častokrát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, nedostatočného financovania a prispôsobenia materiálno-technických, priestorových a personálnych podmienok pre takéto dieťa, ako aj samotného nesúhlasu zriaďovateľa.

 TIP PRE RODIČOV:
• 
Nevzdávajte sa a bojujte o prijatie Vášho dieťaťa so ZZ, zvlášť ak máte ešte aj odporúčanie CŠPP.
• Ponúknite škôlke, ak máte možnosť, pomoc pri zlepšení prostredia, ako aj s vybavením pomôcok, ktoré by dieťaťu so ZZ umožnili pobyt v materskej škole. Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj zapožičanie svojich vlastných pomôcok.
• Personálne by si mohla materská škola pomôcť žiadosťou o asistenta učiteľa, ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu dieťaťu. Asistenti však nie sú nárokovateľní a nie sú ani k dispozícii výhradne pre jedno dieťa.
• Osobne oslovte poslancov miestneho zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti so žiadosťou o zabezpečenie financovania asistenta, prípadne inej formy pomoci učiteľom (pomocný pedagogický personál formou absolventskej praxe a podobne).
• K predškolskému vzdelávaniu pristupujte citlivo, s ohľadom na odporúčania odborníkov, ktorí s Vaším dieťaťom pracujú, ako aj na potreby a možnosti svojho dieťaťa, ale aj ďalších detí navštevujúcich dané predškolské zariadenie.

Ak riaditeľ MŠ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 28 ods. 13 školského zákona).

 TIP PRE RODIČOV: Aby k takýmto situáciám nedochádzalo, existujúce očakávania Vás – rodičov detí so ZZ by mali byť komunikované medzi CVI, CŠPP, učiteľmi a Vami – rodičmi, ale aj medzi rodičmi zdravých detí a rodičmi ďalších detí so ZZ (spolužiakmi). Dôležité je informovať a poukazovať nenásilnou formou na pozitíva vzdelávania detí so ZZ, ako aj ich inklúziu.

 INFORMÁCIE NA ZÁVER: Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej MŠ, ŠMŠ po dohode so zriaďovateľom na dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí. V tomto roku je prihlasovanie detí do MŠ a ŠMŠ pre tento rok posunuté (vzhľadom na neskorší zápis prvákov do ZŠ). Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ, ŠMŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ. Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ naraz.

POZOR: Ak vaše dieťa prijmú do viacerých MŠ, rozhodnite sa pre jednu a ostatné o tom upovedomte.

 Potrebné dokumenty o prijatie do MŠ, ŠMŠ:
• 
Žiadosť o prijatie (MŠ, ŠMŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)
• Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)
• Odporúčanie príslušného CŠPP alebo CPPPaP (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)
• Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ alebo ŠMŠ)

Ak nie je možné dieťa so ZZ umiestniť do MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí alebo do ŠMŠ, môžu rodičia požiadať o ambulantnú starostlivosť v Domove sociálnych služieb (ďalej DSS). Pred rozhodnutím si preverte reálne možnosti vzdelávania, výchovy, starostlivosti a stimulácií Vášho dieťaťa v konkrétnej DSS.

Informácie o poskytovaní sociálnej služby pre Vaše dieťa nájdete v § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
• DSS, ktoré poskytujú službu dieťaťu, majú zo zákona povinnosť „utvárať podmienky na vzdelávanie“ (zákon o sociálnych službách § 38 ods. 2 písmeno c bod 1).
• Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. (§ 38, ods. 3 zákona o sociálnych službách).
• Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu. (§ 61, ods. 7 zákona o sociálnych službách).
• DSS môže poskytovať aj fyzioterapiu ak má na to vytvorené podmienky.

V prípade rozhodnutia sa pre ambulantnú formu DSS:
• Poskytnite personálu DSS, ktorý bude s Vaším dieťaťom v kontakte, čo najviac informácií a poukážte v akých oblastiach potrebuje podporiť, stimulovať a podobne.
• Nebojte sa informovať o svojom dieťati, o spôsobe jeho vzdelávania, stimulácií priebežne, alebo aj každý deň.
• Dohodnite sa na cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť doma, ale aj v zariadení DSS
• Predkladajte svoje návrhy na základe individuálnych potrieb Vášho dieťaťa.
• Zaujímajte sa o dianie v DSS a buďte im nápomocní, aby ste vytvorili partnerský vzťah.