Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením od 6 rokov

Každé dieťa má povinnosť nastúpiť do školy a plniť si povinnú školskú dochádzku (v zákone zadefinované ako primárne vzdelávanie v základnej škole (ZŠ) alebo špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) a preto je Vašou povinnosťou ísť na zápis do spádovej školy (v mieste trvalého bydliska).
Vzdelávanie detí so ZZ vo veku od 6 rokov môže prebiehať:
• v bežnej základnej škole (ďalej len ZŠ) v bežnej triede formou integrácie
• v bežnej ZŠ v špeciálnych triedach
• v špeciálnej základnej škole (ďalej len ŠZŠ)
• v Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS)

Rozhodnutie kam dáte svoje dieťa so ZZ je na Vás, ako rodičovi, ale malo by byť podporené aj odporúčaním poradenského zariadenia (Približný postup, ktorý je dobré dodržať pri rozhodovaní sa pre tú-ktorú materskú školu (škôlku) / základnú školu (školu)). Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobia 2 druhy poradenských zariadení, ktoré zo zákona poskytujú svoje služby, pričom každé z nich sa zameriava na iný okruh detí. Ide o:
• Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie
• 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Pre lepší prehľad a pochopenie, ktoré poradenské zariadenie by ste mali navštíviť, Vám ponúkame rozdelenie podložené zákonom.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Podľa § 2 písm. l) školského zákona je dieťaťom so zdravotným postihnutím (ZP) alebo žiakom so ZP dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. V prípade, že u Vášho dieťaťa jedno z postihnutí vymenovaných v § 2 písm. l) ešte nebolo diagnostikované, je vhodné v prvom kroku, obrátiť sa na CPPPaP.

CPPPaP sa zameriavajú na:
• deti a žiakov s poruchou správania alebo s vývinovými poruchami učenia, ktoré sa však v predškolskom veku neodporúča definitívne diagnostikovať a tak dieťa je len v sledovaní, prípadne sa mu poskytujú terapie a stimulácie podľa potreby
• pre detí a žiakov, ktoré sú buď choré alebo zdravotne oslabené
• deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
• deti a žiakov s nadaním.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so ZP vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Klientami sú deti a žiaci, ktorí sú diagnostikovaní lekárom alebo iným odborníkom a sú to:
• deti a žiaci s mentálnym postihnutím
• deti a žiaci so sluchovým postihnutím
• deti a žiaci zrakovým postihnutím
• deti a žiaci telesným postihnutím
• deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou
• deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
• deti a žiaci s viacnásobným postihnutím.

Odborníci poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) ak s Vami a Vaším dieťaťom už pracovali, Vám vedia poradiť možnosti vzdelávania, ktoré budú prospešné Vášmu dieťaťu. Ak ste ešte doteraz nenavštívili žiadne CŠPP, je potrebné tak urobiť do zápisu, respektíve pred vstupom do školy.

V poradenských zariadeniach vykonajú psychológovia, špeciálni pedagógovia, prípadne logopédi komplexnú diagnostiku dieťaťa, pomenujú jeho silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné dieťa rozvíjať. V poradenskom rozhovore vám navrhnú možnosti ďalšieho vzdelávania dieťaťa. Hlavným cieľom diagnostiky je zistiť, či dieťa má alebo nemá špeciálne potreby v oblasti vzdelávania. Ak sa ukáže, že áno, úlohou poradenského pracovníka je formulovať odporúčania pre vzdelávanie dieťaťa v konkrétnej škole, ktorú bude navštevovať. Poradenské zariadenie navrhne, aké podmienky je potrebné vytvoriť (materiálne, personálne, priestorové, a iné), aby vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napĺňalo potreby konkrétneho dieťaťa. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná komunikácia poradenského zariadenia so školou, ktorú bude dieťa navštevovať.

Rodič (alebo zákonný zástupca) dieťaťa so ZZ nesmie zabúdať na zápis a povinnú školskú dochádzku (ktorá je upravená v § 19 až § 22 školského zákona). Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak (§ 19 školského zákona ods. 1 až 3).

Rodič – zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. (§ 20 školského zákona ods. 2).

Zápis je potrebné vykonať v spádovej škole (v mieste trvalého bydliska). Ak rodič vyberie ZŠ v inej oblasti je povinný nahlásiť to riaditeľovi spádovej školy (zoznam základných škôl vo Vašej oblasti špeciálnych základných škôl).

ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
• meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (§ 20 školského zákona ods. 4)

 Nezabudnite:
• rodný list dieťaťa
• 
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu

Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí, v ktorej majú trvalý pobyt. Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (potrebnú zrelosť) v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa (telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej) a má zdravotné problémy, môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťa so ZZ požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.

Ak sa rozhodnete požiadať o odklad alebo pre zápis Vášho dieťaťa so ZZ na inej škole, je potrebné nahlásiť to v spádovej škole.

 Ak žiadate o odklad, je potrebné dodať:
• 
rodný list (kvôli údajom)
• 
občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu
• 
žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (mnohé ZŠ, ŠZŠ ju majú na vlastných webových stránkach, Žiadosť o odklad dochádzky – VZOR)
• odporúčanie všeobecného alebo odborného lekára (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, Odporúčanie lekára – odklad dochádzky – VZOR)
• odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, Odporúčanie výchovného poradcu – VZOR)

Na základe takejto komplexnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh MŠ, ŠMŠ, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia CŠPP alebo CPPPaP a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Na zápis treba prihlásiť aj deti so ZZ, pretože neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8. rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka ZŠ (§ 19 školského zákona ods. 7). V niektorých prípadoch ide o zaradenie do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy.

Rodič (zákonný zástupca) má tiež právo v prípade nezaradenia dieťaťa ani do ZŠ ani do ŠZŠ požiadať VÚC o poskytovanie sociálnej služby a zaradenie dieťaťa do DSS podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Rodič (zákonný zástupca) má však aj možnosť postupovať v súlade s § 19 ods. 9 školského zákona a požiadať o neposkytovanie vzdelania (de facto oslobodenie od povinnej školskej dochádzky) do pominutia dôvodov na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradenýAk zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 29 školského zákona ods. 10).

 TIP PRE RODIČA: Pred začlenením Vášho dieťaťa so ZZ sa snažte komunikovať so školou, ale aj s rodičmi budúcich spolužiakov. Poproste o stretnutie s nimi, poukážte pod vedením školy o potrebách integrácie nielen pre Vaše dieťa, ale aj pre ostatných a nezabúdajte pritom aj na ich práva. Ide o zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné nielen získať riaditeľa školy, ale aj rodičov, aby integrácia priniesla ovocie pre všetkých v spoločnosti. Prosím, na to nezabúdajte. Aj keď obhajujete práva svojho dieťaťa uvedomte si, že je dôležité pritom zachovať ohľaduplnosť na obidvoch stranách (zdravé deti – deti so ZZ), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 1 školského zákona).

Ak sa počas dochádzky žiaka do ZŠ so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ ZŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy (§ 61 ods. 3 školského zákona).

Ustanovenie § 29 ods. 10 školského zákona ďalej definuje: Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

Podľa § 94 ods. 4. V ZŠ, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov so ZZ okrem žiakov so ZZ vzdelávaných v špeciálnych triedach.

V ZŠ možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší. (§ 29 ods. 11 školského zákona).

 TIP PRE RODIČA: Rodičia, spájajte sa ak viete, že je vo Vašom okolí viac detí (alebo sú rodičia ochotní dochádzať), pre ktoré by bolo možné zriadiť špeciálnu triedu v ZŠ, navrhnite to riaditeľovi, ktorému ponúknete pomoc pri zriadení. Nezabúdajte, že aj ZŠ má svoje priestorové limity, preto je potrebné snažiť sa o konsenzus, nie nátlak. Rozprávajte sa o pozitívach zriadenia špeciálnej triedy s riaditeľom, ale aj rodičmi detí už chodiacich do danej školy. Pretože ak chcete, aby boli taktní k Vám, buďte aj vy k nim. Ohľaduplnosť je potrebná na obidvoch stranách (zdravé deti / ich rodičia – deti so ZZ / ich rodičia), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

Podmienky výchovy a vzdelávania detí so ZZ a žiakov so ZZ sú zhrnuté hlavne v § 94 až 108 školského zákona.
V § 94 ods.1 je zadefinované, že vzdelávanie detí so ZZ sa môže uskutočňovať
a) v školách pre deti so ZZ a žiakov so ZZ; tieto školy sú špeciálne školy,
b) v ostatných školách podľa tohto zákona

1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,
2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

§ 94 ods. 2 školského zákona – Pri výchove a vzdelávaní detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre
a) deti a žiakov s mentálnym postihnutím,
b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím,
c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím,
d) deti a žiakov s telesným postihnutím,
e) deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
f) deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
g) deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených,
h) deti a žiakov hluchoslepých,
i) žiakov s vývinovými poruchami učenia,
j) žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,
k) deti a žiakov s viacnásobným postihnutím,
l) deti a žiakov s poruchami správania.

V ďalšom ods. 3 § 94 školského zákona sa ustanovuje, že ak ZZ dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – Individuálny vzdelávací program.

Podľa § 95 ods. 1 školského zákona – Výchova a vzdelávanie detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa uskutočňuje v týchto školách: a) materská škola, b) základná škola, c) stredné školy, d) praktická škola, e) odborné učilište.

Deti alebo žiaci sa do škôl podľa odseku 1 prijímajú na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. (§ 95 ods. 3 školského zákona).

Podľa § 95 ods. 4 – Výchova a vzdelávanie v školách podľa § 95 ods. 1 sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách (ŠMŠ, ŠZŠ, SŠ, Praktická škola, Odborné učilište) sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebámna základe ktorých sa môžu tieto školy vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa ZZ detí alebo žiakov. (§ 95 ods. 6 školského zákona).

Deťom alebo žiakom podľa ods. 1 bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa (k naplneniu zákona často nedochádza z dôvodu nízkeho financovania a neakceptovania žiadostí zo škôl). (§ 95 ods. 9 školského zákona)

Podľa § 97 ods. 2 v základnej škole pre žiakov so ZZ (teda v ŠZŠ) možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program.

ZŠ pre žiakov so ZZ (ide o ŠZŠ) má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. (§ 97 ods. 3 školského zákona)

§ 97 ods. 5 školského zákona – ZŠ podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Výchova a vzdelávanie detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa uskutočňuje na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. (§ 95 ods. 3 školského zákona).

Konkrétne úpravy vzdelávania žiakov so ZZ alebo so všeobecným intelektovým nadaním sa v základných a stredných školách uplatňujú na základe odporúčaní poradenských zariadení, ktoré pre školu vypracúvajú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi a rezortnými predpismi.

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky
Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzkyak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 1 a 2 školského zákona). Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku.

Podľa § 22 ods. 3 školského zákona žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

V zmysle § 97 ods. 2 školského zákona, ktorý upravuje podrobnosti o ZŠ pre žiakov so ZZ (ŠZŠ), je zadefinovaná možnosť predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky v takejto škole. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program. (ods. 3 prvá veta) ZŠ pre žiakov so ZZ má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.