Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška príspevku v % zo sumy ŽM Výška príspevku v €
PP na osobnú asistenciu 1,39 2,78
PP na prepravu max. 51,02 101,78
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. – na diétne stravovanie
    a) I. skupina chorôb a porúch 18,56 37,03
    b) II. skupina chorôb a porúch 9,28 18,52
    c) III. skupina chorôb a porúch 5,57 11,12
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 9,28 18,52
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 16,7 33,32
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 44,43
PP na opatrovanie
1. Fyzická osoba v produktívnom veku
    a) – opatruje 1 osobu s ŤZP 125,0 249,35
    b) – opatruje dve alebo viaceré osoby s ŤZP 162,1 323,36
    c) – opatruje 1 osobu ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 112,01 223,44
    d) – opatruje 2 a viaceré osoby s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 152,83 304,87
    e) – opatruje osobu s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú osobu s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne 158,39 315,96
2. Fyzická osoba poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok 22,27 44,43
    a) – opatruje 1 osobu s ŤZP 46,38 92,52
    b) – opatruje dvoch alebo viacerých osôb ŤZP 61,22 122,13
Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne v € 1,3 násobok SŽM 1,4 násobok SŽM 1,7 násobok SŽM 2 násobok SŽM 3 násobok SŽM 4 násobok SŽM 5 násobok SŽM
199,48 259,324 279,272 339,116 398,96 598,44 797,92 997,4