Späť na zoznam

Európska komisia predstavila Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným znevýhodnením na roky 2021 – 2030.

Napriek všetkým snahám čelia stále osoby so zdravotným znevýhodnením vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia než osoby bez postihnutia. Prístup osôb so zdravotným znevýhodnením k zdravotnej starostlivosti, celoživotnému vzdelávaniu, zamestnaniu a voľnočasovým aktivitám je naďalej komplikovaný, ich účasť na politickom dianí obmedzená a stále čelia diskriminácii. Pandémia COVID-19 existujúce nerovnosti ešte prehĺbila.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_21_813

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam