Pri dieťati so zdravotným znevýhodnením rastú nároky na život. Na zmiernenie týchto nárokov je možné požiadať o sociálnu podporu formou príspevkov, dávok, kompenzácií a služieb. Prehľad jednotlivých príspevkov nájdete v podrobných Sprievodcoch dávkami od narodenia dieťaťa až po dovŕšenie dospelosti.

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na žiadnu zo svojich otázok, obráťte sa priamo na nás info@platformarodin.sk. Pomôžeme vám zorientovať sa v ťažkej životnej situácii.

Informácie o príspevkoch podľa veku dieťaťa:

Príspevky pre ZŤP – otázky a odpovede

Odpoveď: V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. nie je upravená spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Obmedzenie vekom je len pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu – od 6. roku veku a peňažnom príspevku na opatrovanie – od 6. roku veku.

Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

Odpoveď: Úrady postupujú v konaní aj podľa zákona č. 71/1967 zbierky (zákon o správnom konaní) a nemajú vymedzené „obmedziť“ žiadateľa v počte podaní alebo v akomkoľvek časovom odstupe od posledného podania žiadosti.

Nakoľko na peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP nevzniká automaticky nárok, ale vyplývajú z konkrétnych sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ich návrh vyžaduje individuálny prístup ku každému žiadateľovi zo strany sociálnych pracovníkov. Pred podaním žiadosti odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností miestne príslušného úradu (v mieste trvalého bydliska žiadateľa).

Odpoveď: Časový limit v zákone nie je, lekársky nález však platí 6 mesiacov. To znamená, že pokiaľ nemajú nové lekárske správy, ktoré by preukazovali zmenu (zhoršenie) zdravotného stavu, tak žiadosť sa podáva po 6. mesiacoch. Pokiaľ dôvody zamietnutia nespočívali v zdravotnom stave, ale v iných skutočnostiach (napr. vysoký príjem) tak sa žiadosť podáva, keď sa tieto okolnosti zmenia. Nie je tam lehota, ktorá by to obmedzovala.

Odpoveď: Je to úplne jednoznačné – za príjem sa nepovažujú:

  • peňažné dary do výšky 12-násobku životného minima – od hocikoho, na akýkoľvek účel, ALEBO
  • peňažné dary od nadácií, cirkví, OZ – na akýkoľvek účel v akejkoľvek výške, ALEBO
  • peňažné dary od hocikoho na účel posilnenia kompenzácie a zlepšenia zdravotného stavu v akejkoľvek výške.Rovnako je to vysvetlené v dôvodovej správe k zákonu č. 355/2016 Z. z., ktorým sa do zákona o kompenzáciách táto úprava zaviedla:

Peňažné dary do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v kalendárnom roku sa nepovažujú za príjem na účely tohto zákona. Takýto peňažný dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt. Zároveň sa rozširuje taxatívne vymenovaný okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti, od ktorých sa poskytnutý finančný dar nepovažuje za príjem na účely tohto zákona. Súčasne sa dopĺňa návrh ustanovenia o možnosť nadobudnúť peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Pri týchto daroch sa nezohľadňuje ich výška, ale iba účel.

Pokiaľ ide o nepeňažné (vecné) dary, resp. majetok, ktorý si za peňažné dary kúpite, ten sa tiež nezahŕňa, platí ust. § 18 ods. 19 písm. e) zákona č. 447/2008 Z.z.:

Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté:

  1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
  2. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
  3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu.

Odpoveď: Dieťa môže mať mentálne postihnutie, pomôckou sa v oblasti komunikácie kompenzuje narušená schopnosť komunikácie, čo je obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií. Nárok na pomôcku nemá nikto preto, že by mal nejakú diagnózu, napr. nehovorí – každý prípad sa posudzuje individuálne. Teda dieťa môže aj nemusí mať nárok, závisí, či z lekárskych správ vyplýva, že pomôcka mu reálne pomôže bariéry v komunikácii prekonať.

Odpoveď: Rodičovské práva Vám kvôli osobnému bankrotu nemôžu byť obmedzené. Rovnako sa osobný bankrot netýka príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Otázka je, či spĺňate podmienky na OB. O osobný bankrot môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je schopná 180 dní po lehote splatnosti uhradiť peňažný záväzok. Musí preukázať, že je voči nej vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, a, samozrejme, musí mať poctivý zámer, čiže snahu, v rámci svojich možností vyrovnať svoje dlhy.

Oddlženie je možné vykonať dvoma spôsobmi a to:

  • Konkurzom: Podstatou konkurzu je, že keď dlžník má nejaký majetok musí akceptovať to, že sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov.

• Splátkový kalendár: Na to, aby dlžník mohol využiť možnosť splátkového kalendára je nutné, aby okrem vyššie uvedených podmienok spĺňal podmienku pravidelného príjmu a jeho dlhy neprevyšovali jeho majetok. Podrobné informácie o OB, ako aj právnu pomoc potrebnú na jeho realizáciu, poskytuje Centrum právnej pomociwww.centrumpravnejpomoci.sk, ktoré má kancelárie v mnohých mestách v SR.

Odpoveď: V prípade, ak už nezvládate splácať pohľadávky alebo vrátiť požadované financie, môžete zvážiť osobný bankrot (OB). (Ďalej pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku)

Odpoveď: V prípade, ak Váš príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima príspevok Vám nemôže byť odňatý. Suma životného minima je od 1. 7. 2018 vo výške 205,07 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade trojčlennej rodiny by to muselo byť viac ako 411,4 €. Taktiež je potrebné poukázať na to, že zamestnanie nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Z hľadiska poberania príspevku je jedno, akú formu práce vykonávate, za zamestnanie sa podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, ale aj činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Odpoveď: Nárok na asistenta môže mať osoba s akýmkoľvek zdravotným postihnutím. Môže to byť zdravotné postihnutie mentálne, fyzické, zmyslové, poprípade kombinované. Zákon v tomto prípade neuvádza stupne postihnutia, ktoré by boli pri určení osobného asistenta rozhodujúce. §20 ods. 2 zák. č. 447/2008 sa výslovne zmieňuje o tom, že osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Nárok na tento príspevok má každá fyzická osoba až od 6. do 65. roku života. Na to, aby bol príspevok priznaný, je potrebné, aby bolo dieťa podľa komplexného posudku na asistenciu odkázané. Človek je odkázaný na asistenciu ak potrebuje pomoc inej osoby pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Na peňažný príspevok dieťa nemá nárok, ak OA vykonáva rodič alebo náhradný rodič ŤZP dieťaťa vo veku 6 až 18 rokov, súdom ustanovený opatrovník, alebo ak sa dieťaťu poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Rodič môže osobného asistenta vykonávať len v prípade, ak výkon asistencie neprekročí 4 hod. denne – ročne 1460 hodín. A len pri určitých činnostiach. Avšak rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho osobnými asistentami.

Podrobne o OA aj tu:http://www.hematologickypacient.sk/sk/content/261-pravna-poradna-osobna-asistencia

Odpoveď: Samozrejme, ak dieťa spĺňa podmienky na udelenie osobného asistenta, skutočnosť, že matka je na materskej dovolenke nezohráva žiaden význam.

Odpoveď: ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.

Za pomôcku, ktorá neplní svoj účel môžeme považovať:

  • nefunkčnú pomôcku, ktorá sa nedá opraviť
  • pomôcku, ktorá je nefunkčná a cena jej opravy ako aj cena opravy spolu s doterajšími opravami by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky na trhu (cena na trhu sa hodnotí ako cena v čase rozhodovania o peňažnom príspevku)
  • pomôcku, ktorá nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Pomôcku, ktorá viac nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP (čo znamená, že človeku s ŤZP nijako nepomáha zmierniť alebo prekonať jeho postihnutie) nemáte u seba uchovávať, ale je potrebné ju UPSVaR-u vrátiť. Pokiaľ už uplynulo 7 rokov od priznania príspevku (pri druhom elektrickom vozíku 10 rokov), vracať ju nemusíte. Rovnako nemusíte vracať pomôcku v prípade, že je nefunkčná a náklady na opravu by predstavovali viac ako 50 % z poskytnutého príspevku alebo ceny pomôcky na trhu.

Odpoveď: Ak sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 18 rokov, štát za Vás platí odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, a to aj v prípade, že nepoberáte opatrovateľský príspevok. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak starostlivosť zabezpečujete prostredníctvom inej osoby alebo dieťa navštevuje školu. Musíte sa však v Sociálnej poisťovni prihlásiť (vyplniť Registračný list). Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tam je to trochu komplikovanejšie – pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov, tak na to, aby štát za Vás platil poistné, potrebujete posudok úradu práce, že dieťa je odkázané na opatrovanie. Posudok stačí, príspevok Vám priznaný byť nemusí.

Bez ohľadu na výšku príjmu domácnosti Vaše dieťa (resp. Vy ako jeho zákonný zástupca) môže poberať príspevok na osobnú asistenciu, nakoľko pri tomto príspevku nie je podmienkou príjem pod určitou hranicou (do 1. júla 2018 bol hranicou 4-násobok životného minima, no novela zákona toto ustanovenie zrušila).