Podpora pre deti do 7 rokov

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života

Podpora rodiny včas a na mieste kde to potrebujú kedykoľvek od narodenia dieťaťa s rôznym zdravotným znevýhodnením.  Návšteva rodiny v ich prirodzenom prostredí a zároveň nás po dohode rodina môže aj sama navštíviť. Podporujeme rozvoj dieťaťa najlepším možným spôsobom a s ohľadom na jeho schopnosti a zručnosti.

E-mail: vcasnaintervencia@cvilucenec.sk

Adresa: Ul. Jókaiho 101/1, 984 01 Lučenec

Telefón: +421948 250 834

Súvisiace odkazy:

ATHÉNA o. z.

Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa, identifikácia vývinovej úrovne dieťaťa, poskytovanie informácií o vývine a potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu a stupňa postihnutia, stimulácia vývinu v oblasti mobility, vnímania, komunikácie, adaptívneho správania a hry; návrh alternatívnych komunikačných stratégií; prispôsobenie sa prostrediu; odporúčanie a dizajn zariadení a hračiek s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa; posilňovanie silných stránok detí a rešpektovanie ich limitov; podpora interakcie rodič-dieťa; zapájanie detí do každodenného života ich rodín.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Klenovičová

E-mail: klenovicova.vihnusta@gmail.com

Adresa: Klokočova 741, 98101 Hnúšťa, Banskobystrický kraj

Telefón: +421915950591

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Bratislava

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, fyzioterapeutom v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja alebo v našom centre v špeciálne upravených priestoroch pre deti so zdravotným znevýhodnením (hrové miestnosti, pohybová miestnosť, Snoezelen a pod.)

Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Matejová

E-mail: matejova@cvibratislava.sk

Adresa: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava

Telefón:  +421 944 012 234

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

Konzultácie a poradenstvo podľa potreby rodiny s deťmi do 7 rokov – so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, psychológom, v mieste aktuálneho pobytu rodiny v rámci Banskej Bystrice a okolia ( Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, alebo v centre v rámci možných kapacít centra.

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Mrenicová

E-mail: cvimrenicova@gmail.com

Adresa: P.O. Hviezdoslava 121/11, 96237 Kováčová

Telefón: + 421 915 951 215

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Košice

Transdisciplinárny tím (sociálny pracovník, psychológ, ergoterapeut, pediater, fyzioterapeut) poskytuje služby deťom s zisteným oneskorením vo vývine alebo deťom s zisteným vývinovým postihnutím. Raným detstvom sa rozumie časový úsek do 7 rokov dieťaťa. Všetky služby sú orientované na rodinu, poskytujú sa väčšinou v prirodzenom prostredí dieťaťa a rodiny – domácom a inom komunitnom prostredí.

Kontaktná osoba/Contact person: Mgr. Simona Šimková

E-mail: simona.sima.simkova@gmail.com

Adresa – ulica, mesto, štát/ Address – street, city, state: Jarná 1163/3 Košice 040 01

Telefón/Phone: +421 905 107 881

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Prešov

Druhy poskytovaných služieb:

Sociálna služba včasnej intervencie, ktorá zahŕňa

  •  Sociálne poradenstvo – Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
  • Stimulácia komplexného vývinu – Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine.
  • Sociálna rehabilitácia – je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
  • Preventívne aktivity – Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

Kontaktná osoba: Polakova Zuzana

E-mail: polakova@cvipresov.sk

Adresa: Vodárenská 3, Prešov

Telefón: +421 948 534 277

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Trenčín

Poskytujeme podporu rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami, pomôcky na rozvoj jemnej motoriky a hrubej motoriky, relax v snoezelene, networking pre iných odborníkov.

Kontaktná osoba: PhDr. Gabriela Zaťková

E-mail: trencin@cvitrencin.sk

Adresa:  Soblahov 646, 913 38 Soblahov

Telefón: +421 908 300 280

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie Trnava

Venujeme sa podpore rodín a hľadaniu vlastných zdrojov v rodín. Sociálne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch. Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa, kedy sa na dieťa pozeráme komplexne a podporujeme stimuláciu dieťaťa v prirodzenom prostredí.

Kontaktná osoba: Terézia Drdulová

E-mail: drdulova@cvitrnava.sk, info@cvitrnava.sk

Adresa: Trhová 189/3, 917 01 TRNAVA

Telefón/Phone: +421 915 874 175

Súvisiace odkazy:

Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA

Služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu od narodenia do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin rizikový, alebo ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a rodine tohto dieťaťa. Poskytujeme sociálnu službu priamo v rodine, alebo ambulantnou formou v priestoroch organizácie. Prispôsobujeme sa prirodzenému prostrediu rodiny. Pri poskytovaní sociálnej služby sprostredkúvame podporu rodiny, podporné a rozvojové aktivity zamerané na rozvoj pohybu, reči, komunikácie, výchovné poradenstvo. Poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo.  Ponúkame prednášky, vzdelávanie rodičov a odbornej verejnosti.  Rehabilitáciu. Vytváranie náhradného prostredia na komunitnú a sociálnu rehabilitáciu pre odídencov z Ukrajiny.

Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová

E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com, misericordia@misericordia.sk

Adresa: Strakovo 733/6, 976 52 Čierny Balog

Ambulantná forma služby poskytovaná na adrese : Nálepkova 1190/7, Brezno

Telefón: +421 905 255 735, 0910777194

Súvisiace odkazy: