Späť na zoznam

Nárokovateľné podporné opatrenia v školách (asistent učiteľa, odborní zamestnanci, pomôcky v školách…)

Na Výbore pre deti a mládež sme dnes upozornili, že odkladanie tejto reformy, ku ktorej sa sama vláda zaviazala je hazardovaním s psychickým zdravím detí a reforma potrebuje čo najvyššiu prioritu v alokácii zdrojov zo štátneho rozpočtu predovšetkým od r. 2026, keď už nebude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti ani eurofondov.

Napriek vážnosti situácie kvôli absencii podpory v školách sa Ministerstvo financií SR a Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR na financovaní zo štátneho rozpočtu k

PODPORNÉ OPATRENIA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Nárokovateľné podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenia“) sú obsahom Reformy 2, Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti, Programového vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 a Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. 

Návrh modelu podporných opatrení vznikal pod koordináciou Štátneho pedagogického ústavu (aktuálne NIVAM) so zapojením partnerov z rôznych sektorov. Na jeho príprave sa aktívne podieľala aj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Novelu školského zákona[1], ktorej obsahom je zavedenie podporných opatrení predložilo ministerstvo školstva do medzirezortného pripomienkového konania na konci augusta a súčasne bol zverejnený aj návrh Katalógu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní[2] (ďalej len „Katalóg).

V zmysle týchto návrhov podporné opatrenia

  • majú byť poskytované deťom a žiakom v materských, základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl
  • ich účelom je plnohodnotné zapojenia dieťaťa alebo žiaka do výchovy a vzdelávania, podpora rozvoja vzdelávacieho potenciálu každého dieťaťa alebo žiaka, rozvoj ich vedomostí, zručností a schopností, podpora začlenenia dieťaťa alebo žiaka do kolektívu školy a školského zariadenia a využívania práv na rovnocennom základe s ostatnými deťmi a žiakmi. 
  • reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov, ktoré môžu mať dočasný alebo trvalý charakter a môžu vyplývať zo zdravotného stavu alebo inej individuálnej charakteristiky alebo životných podmienok dieťaťa alebo žiaka a podmienok v spoločnosti, škole alebo školskom zariadení 
  • majú prispieť k tomu, aby školský systém vedel na tieto rozmanité potreby lepšie reagovať

Uplatnenie konkrétnych typov opatrení a miera podpory má vychádzať z posúdenia realizovaného pedagogickými zamestnancami alebo odbornými zamestnancami školy alebo školského zariadenia alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

Podporné opatrenia sa členia na: 

  • Všeobecné  – poskytované pre všetky deti a všetkých žiakov 
  • Cielené – poskytované pre deti a žiakov na prekonávanie dočasných menej závažných prekážok vo výchove a vzdelávaní 
  • Špecifické – poskytované pre deti a žiakov na prekonávanie trvalých prekážok alebo dočasných závažných prekážok vo výchove a vzdelávaní 

Poskytovať ich možno ako akúkoľvek kombináciu všeobecných, cielených a špecifických podporných opatrení.  

Tab.: Zoznam podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní ako sú uvedené v návrhu novely školského zákona a Katalógu.

DRUH PODPORNÉHO OPATRENIA PODPORNÉ OPATRENIE 
  VŠEOBECNÉ   PODPORNÉ   OPATRENIE školský vzdelávací program v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania zákaz všetkých foriem diskriminácie pri prijímaní do školy alebo do školského zariadenia prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a výskytu rizikového správania kariérové poradenstvo 
  CIELENÉ PODPORNÉ OPATRENIE činnosť materskej školy na podporu dosahovania školskej spôsobilosti činnosť školy na podporu sociálneho začlenenia a predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy úprava obsahu, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede materskej školy, základnej alebo strednej školy kurz vyučovacieho jazyka školy doučovanie poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok dostupnosť miestnosti v škole určenej na oddych bez rušivých podnetov, podporu vnímania a nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných pomôcok a špeciálnych edukačných pomôcok pedagogická diagnostika orientačná diagnostika intervencia krízová intervencia dostupná doprava do a zo školy.  
  ŠPECIFICKÉ PODPORNÉ OPATRENIE poskytovanie zdravotnej starostlivosti v materskej škole, základnej škole, materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením, alebo  v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia vzdelávanie sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku rozšírenie cieľov a obsahu vzdelávania vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti zabezpečenie asistencie v čase výchovno-vzdelávacieho procesu s umývaním rúk, podávaním jedla, dorozumievaní, presunom a s obliekaním a vyzliekaním v súvislosti s pobytom mimo priestorov školy alebo školského zariadenia zabezpečenie komunikácie dieťaťa so sluchovým alebo žiaka so sluchovým postihnutím so školou alebo so školským zariadením 

V Katalógu je uvedený aj podrobný opis jednotlivých podporných opatrení.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v rámci MPK a pripomienkovania Katalógu navrhla doplnenie niektorých dôležitých podporných opatrení, ktoré sa do návrhov nedostali a tiež dôležité korekcie niektorých opatrení. Aktuálne očakávame vyhodnotenie pripomienok.

Poskytovanie podporných opatrení má nabiehať postupne. V prechodnom období troch školských rokov (od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2026) sa navrhuje aj zohľadňovanie podmienok školy (kapacitných, personálnych a materiálnych). Od 1. 9. 2026 sa teda má uplatňovať už bez ohľadu na podmienky školy. Reálny efekt podporných opatrení bude závisieť  na  dostatočnom financovaní zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sa spôsob financovania podporných opatrení  ustanovil aj v právnych predpisoch, ktoré upravujú  financovanie školstva.

Zavedenie podporných opatrení považujeme za mimoriadne dôležité a prínosné pre všetky deti a  žiakov, nielen .tých so zdravotným znevýhodnením. S ohľadom na zameranie našej organizácie ich vnímame ako významný krok na ceste k napĺňaniu práva detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na inkluzívne vzdelávanie podľa čl. 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich sociálnemu začleneniu. Mnohé z navrhovaných podporných opatrení majú charakter primeraných úprav, ktoré sa v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Slovenská republika zaviazala poskytnúť na zabezpečenie nevylúčenia osôb so zdravotným postihnutím z procesu vzdelávania, pričom nezaistenie primeraných úprav predstavuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia. Mimoriadne dôležité je preto zachovať podstatu nárokovateľnosti podporných opatrení a garantovať ich financovanie, aby sa z tejto významnej a nevyhnutnej reformy, nestala len ďalšia formálna deklarácia.

Spracovala: Mgr. Zuzana Suchová, Mgr. Viera Kondelová                                               12.11.2022 


[1] https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-502

[2] https://www.minedu.sk/navrh-katalogu-podpornych-opatreni/

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam