Platforma rodín a jej tím

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou víziou je, aby všetky rodiny detí so zdravotným znevýhodnením boli rešpektované a žili plnohodnotný život v spoločnosti. Podporujeme rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočíme ich potreby a presadzujeme ich práva a scitlivujeme verejnosť voči zdravotnému znevýhodneniu.

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Spájame skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu. Budujeme silnú organizáciu, ktorá spája rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami. Ročne sa na nás obráti približne 500 rodičov s podnetmi väčšinou o tom, čo im a ich deťom so zdravotným znevýhodnením chýba alebo nefunguje. Na tlmočenie týchto potrieb realizujeme ročne viac ako 150 aktivít. Za podporu, ktorú poskytujeme rodinám, sme získali ocenenia Sociálny čin roka 2019 a Purpurové srdce 2020.

Prečo rodiny podporujeme?

Prečo rodiny podporujeme?

Na Slovensku žije 5,2 % detí so zdravotným znevýhodnením. Život ich rodín je u nás plný znevýhodnení. Nedostáva sa im primeraná podpora po zistení diagnózy, vývin detí nie je dostatočne podporovaný, šance detí dostať sa do škôl sú nízke, opatrovateľská a odľahčovacia služba sú ťažko dostupné. Jeden z rodičov zvyčajne ostáva s dieťaťom doma, čo vedie k finančnému aj psychickému vyčerpaniu rodiny. A práve v týchto zdanlivo beznádejných situáciách dokážeme pomôcť. Okrem informácií o právach dieťaťa vieme poskytnúť aj pohľad a oporu rodičov, ktorí si podobnou situáciou prešli, pretože sme sami rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením a v minulosti sme pomoc potrebovali.

Hlavné programy podpory

 • #RodičiaRodičom

  • individuálne telefonické a e-mailové laické poradenstvo
  • sieť Laických poradcov a ich vzdelávanie
  • informačný portál o právach detí so znevýhodnením
  • vzory žiadostí a odvolaní
  • aplikácia Sociálna kalkulačka - nárok na peňažné príspevky
  • vzdelávania pre rodičov a odborníkov
 • #PresadzovaniePráv&Potrieb

  • zber podnetov od rodín
  • tlmočenie podnetov kompetentným
  • kampane na prehĺbenie porozumenia verejnosti
  • vzdelávanie odborníkov
  • viac informácií nájdete vo výročných správach

Aktivity Platformy rodín 2016 - 2022

 • 180 rokovaní

  240

  rokovaní

 • 79 medializácii

  163

  medializácii

 • 75 pracovných skupín

  117

  pracovných skupín

 • 58 seminárov a konferencií

  87

  seminárov a konferencií

 • 52 vzdelávaní

  127

  vzdelávaní

 • 42 pripomienkových konaní

  57

  pripomienkových konaní

 • 33 stretnutí rodičov

  158

  stretnutí rodičov

 • 32 písomných stanovísk

  45

  písomných stanovísk

Aktivity Platformy rodín môžete podporiť aj Vy

Možnosti podpory

Tím Platformy rodín

 • Monika Fričová

  Ing. Monika Fričová

  #RodičiaRodičom, štatutárka

  Monika je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. V komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje od roku 1994. V Platforme rodín koordinuje sieť laických poradcov, vzdelávania rodičov a presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti včasnej intervencie. Je laickou poradkyňou.

 • Zuzana Suchová

  Mgr. Zuzana Suchová

  #PresadzovaniePotrieb, štatutárka

  Zuzka v Platforme rodín koordinuje tím, ktorý sa venuje presadzovaniu potrieb a práv detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín, rokuje o tom s ministerstvami, politikmi, odborníkmi a organizáciami, pripravuje návrhy legislatívnych zmien. Jej srdcovou témou je inkluzívne vzdelávanie. V minulosti viedla linku podpory Inklulinka.

 • Marek Smižanský

  Marek Smižanský

  koordinátor kampaní, projektový manažér

  Po skúsenostiach v oblasti plánovania mediálnych kampaní a v reklamnej produkcii sa Marek venuje tvorbe a realizácii kampaní s cieľom väčšieho zviditeľnenia osôb so zdravotným znevýhodnením a ich práv. Je kontaktnou osobou Platformy rodín pre médiá. Po diagnostikovaní onkologického ochorenia syna Maximka sa stal predsedom OZ Spoločnosť Williamsovho syndrómu.

 • Viera Kondelová

  Viera Kondelová

  operátorka Inklulinky, členka výkonného výboru

  Vierka sa venuje telefonickému laickému poradenstvu na linke podpory Inklulinka a s tým súvisiacej e-mailovej komunikácii. Zapisuje podnety z  Inklulinky do evidencie podnetov. Jej životnou výzvou je aktívne sa podieľať na budovaní inkluzívnej spoločnosti. 

 • Katarína Slosarčíková

  Katarína Slosarčíková

  administrátorka sociálnych sietí

  Katka ako dobrovoľníčka spravuje Instagram účet platforma_rodin. Zvyšovanie povedomia o tom, ako žijú deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny, ju napĺňa. Cestou osvety tiež pomáha zlepšovať nazeranie na problematiku znevýhodnenia a meniť optiku verejnosti otváraním dverí do každodenného života Platformy rodín.

 • Tatiana Bednáriková

  Mgr. Tatiana Bednáriková

  členka výkonného výboru

  Táňa je mamou dcérky so zdravotným znevýhodnením. Je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín a v súčasnosti je dobrovoľníčkou - rozdeľuje poštu z nášho mailboxu info@platformarodin.sk a zodpovedá za registráciu nových členov. Zapája sa tiež do aktivít v oblasti fundraisingu. Jej obľúbenou témou, ktorej sa venuje aj v laickom poradenstve, je dostupnosť zdravotníckych/kompenzačných pomôcok.

 • Jana Lowinski

  Mgr. Jana Lowinski

  členka výkonného výboru

  Rodičovská aktivistka, jedna zo zakladajúcich členiek Platformy rodín, ktorá stála za formalizáciou predchádzajúcej  rodičovskej občianskej iniciatívy. V rokoch 2015 až 2021 Platformu rodín viedla s cieľom vybudovať z nej rešpektovanú MVO na presadzovanie potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením a súčasne, aby tieto rodiny našli v tvorenej Platforme zdroj podpory, nádeje a spoločného zdieľania.

 • Mária Tomaško

  Mária Tomaško

  členka výkonného výboru

  Mária má dcéru so zdravotným znevýhodnením a je jednou zo zakladajúcich členiek, a tiež prvou štatutárkou Platformy rodín. Ešte v r. 2014 naštartovala procesy, ktoré viedli k vzniku našej rodičovskej organizácie. Nedostatok možností a služieb starostlivosti o deti s viacnásobným znevýhodnením v ranom veku ju podnietili k založeniu Denného centra Baobab v Bratislave – Petržalke. Je aktívna v nastavovaní komunitného plánu sociálnych služieb

 • Ľudmila Belinová

  Ľudmila Belinová

  lektorka

  Ľudka je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. Spolu s tímom presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením hlavne v oblasti vzdelávania, kompenzácií a v poslednom období aj v oblasti sociálnych služieb. Je dobrovoľníčkou v poradenstve rodičom. Jej srdcovou aktivitou je vzdelávanie rodičov spolu s odborníkmi v oblasti presadzovania svojich práv či práv ich detí a informácie o zákonoch na webovej stránke www.platformarodin.sk, aby rodičia vedeli, že nie sú na svojej ceste životom so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sami.

 • Jana Potúčková

  Jana Potúčková

  projektová manažérka, kontaktné miesto SEA

  Jana sa venuje projektovému manažmentu neziskového sektora niekoľko rokov. V Platforme rodín má na starosti koordináciu projektov a dodržiavanie nulovej tolerancie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (SEA). Vo svojom voľnom čase sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých a aktívne sa podieľa na budovaní inkluzívnej spoločnosti, kde má každý človek, malý i veľký, svoje miesto.

 • Andrea Páldyová

  Andrea Páldyová

  finančná manažérka

  Andrea sa pracovne vo finančnej oblasti pohybuje od ukončenia štúdia, a aj v Platforme rodín má na starosti financie, ale až tu jej „čísla“ dávajú zmysel. Ako rodič dieťaťa so špeciálnymi potrebami sa v komunite zdravotne znevýhodnených pohybujem od roku 2013. Akceptácia a porozumenie spoločnosťou sú pre mňa dôležitými prvkami na ceste k zlepšeniu života osôb so zdravotným znevýhodnením.

 • Gabriela Dobrovičová

  Gabriela Dobrovičová

  marketingová a komunikačná manažérka

  Gabriela sa stala súčasťou Platformy rodín v roku 2022. Pomáha šíriť osvetu v spoločnosti o životoch detí so znevýhodnením a ich rodín.  Povzbudzuje rodičov znevýhodnených detí k aktívnemu žitiu inklúzie. Podnecuje spoločnosť k otvorenosti, porozumeniu a prijatiu detí so znevýhodnením. Napĺňa tým víziu Platformy rodín. "Aby všetky deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny boli súčasťou rešpektujúcej, inkluzívnej a láskavej spoločnosti."

 • Michaela Vlasáková

  Michaela Vlasáková

  koordinátorka regionálneho centra Košice

  Michaela je mamou dieťaťa s autizmom. Pôsobí ako laická poradkyňa a jej srdcovou témou je hra a učenie cez hru. Už niekoľko rokov sa tiež realizuje v téme inkluzívneho vzdelávania, pričom spolupracuje s odborníkmi a vysokoškolskými pedagógmi. Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi podporuje pri zapájaní sa do komunitného života, hlavne prostredníctvom športových a voľnočasových aktivít.

Kontakty na jednotlivé osoby a oblasti, ktoré pokrývajú nájdete v sekcii kontakty.

Kontakty

Logo Platformy rodín

Naše logo predstavuje trojlístok, ktorý bežne nájdete na lúke. Ani rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nechcú byť výnimočné či ojedinelé. Chcú byť ako bežný trojlístok. Chcú, aby ich deti mali možnosť chodiť aj do bežných škôlok a škôl a aby sa rodičia mohli vrátiť do práce s vedomím, že ich dieťa má zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Netúžia po štvorlístku ako symbole výnimočného šťastia. Postačí im trojlístok, ktorý predstavuje normálny život.

Logo na stiahnutie

Stanovy

Stanovy Platformy rodín (PDF)