Sociálne služby

Rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má tiež pomáhať aj obec, mesto a vyšší územný celok (VÚC) formou poskytovania sociálnych služieb.

Sociálna služba – forma sociálnej pomoci založená na individuálnom prístupe k rodine, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pod vplyvom narodenia dieťaťa s ŤZP. Aj keď primárnu zodpovednosť za riešenie nepriaznivej sociálnej situácie má rodina, štát jej má pomôcť. Sociálna pomoc pre konkrétneho jedinca/rodinu by mala byť v závislosti od jeho/jej individuálnych potrieb a individuálnych predpokladov sebaaktivizácie. Celé vymedzenie sociálnej služby TU.

Ak k informáciám o sociálnych službách máte nejaké otázky, ozvite sa nám na našu linku podpory InkluLINKA.

Tabuľka sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008