Výročné správy

Platforma rodín realizuje svoju činnosť v rozsahu podľa stanov občianskeho združenia s dodržiavaním zásady fair-play a efektívneho vynakladania s finančnými prostriedkami.

Predkladáme výročné správy o činnosti schválené Snemom Platformy rodín.

Výročná správa 2022