Žiadosti a odvolania

V komunikácii s úradmi či inštitúciami je dôležité dodržiavať zákonom stanovené pravidlá. Nezabúdajte, že o všetko musíte požiadať písomnou formou. Preto Vám ponúkame vzorové dokumenty žiadostí a odvolaní, naformulovaných v spolupráci s právničkou špecializujúcou sa na sociálne právo. K dispozícii sú na stiahnutie alebo následné prispôsobenie na Vaše konkrétne potreby.

Žiadosti

Komunikujte výhradne písomne

Pamätajte, že jedine na Vašu písomnú žiadosť je inštitúcia povinná odpovedať vo forme oficiálneho písomného rozhodnutia.

Písomnú žiadosť doručte osobne alebo poštou, ako doporučenú zásielku (aby ste vedeli zdokladovať, že ste svoju žiadosť doručili). Ak budete žiadosť doručovať osobne, z podpísanej žiadosti si urobte kópiu, na ktorú si dáte potvrdiť prevzatie žiadosti s vyznačením dátumu, kedy bola žiadosť prevzatá s podpisom osoby, ktorá žiadosť prevzala.

Formulár žiadosti nájdete na webovej adrese inštitúcie alebo kliknutím na vzory dokumentov.

Rozhodnutie

Výsledkom konania o Vašej žiadosti je rozhodnutie, ktoré má povinné zákonné náležitosti a musí byť vydané v zákonnej lehote.

V rozhodnutí musí inštitúcia uviesť podľa akého ustanovenia (paragrafu), akého zákona rozhodla a svoje rozhodnutie musí odôvodniť. Na konci rozhodnutia musí byť „Poučenie“, z ktorého sa dozviete, či sa proti rozhodnutiu môžete odvolať a v akej lehote odvolanie podať. Ak Poučenie v rozhodnutí chýba alebo je nesprávne, máte parvo odvolať sa v predĺženej lehote troch mesiacov odo dňa, kedy vám bolo rozhodnutie doručené.

Odvolanie

Ak s rozhodnutím nie ste spokojní, podajte odvolanie (nie sťažnosť). Odvolanie adresujte inštitúcii, ktorá rozhodnutie vydala.

Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá priamo inštitúcii.

Ak chcete vedieť viac o tom, na čo mate nárok,
prečítajte si viac v sekcii Na čo mám nárok.

V prípade otázok alebo nejasností v oblasti žiadostí
a odvolaní nám píšte na inklulinka@platformarodin.sk.