Vzdelávanie

Každé dieťa je vzdelávateľné. Aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Právo osôb so zdravotným znevýhodnením na vzdelanie garantujú viaceré právne predpisy.

Aj vo vzoroch žiadostí a odvolaní, ktoré nájdete na našom webe v časti Žiadosti a odvolania https://www.platformarodin.sk/narok/vzory-dokumentov-vzdelavanie/  sú použité mnohé ustanovenia z týchto záväzných právnych predpisov.

Ponúkame Vám výber z tých najdôležitejších:

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

V zmysle čl. 24 Slovenská republika ako zmluvná strana Dohovoru v súvislosti so vzdelávaním osôb so zdravotným znevýhodnením prevzala záväzok

  • zabezpečiť, aby osoby so ZZ neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania.
  • zabezpečiť prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom deti žijú.
  • poskytnúť primerané úpravy v súlade s individuálnymi potrebami, vrátane personálneho a materiálno-technického zabezpečenia.
  • podporiť používanie Braillovho písma, alternatívneho písma, posunkovej reči a augmentatívnych a alternatívnych techník komunikácie (AAK).

Ústava SR

Právo na vzdelanie je garantované aj Ústavou SR (čl. 42)

  • Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. (ods. 1)
  • Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možností spoločnosti aj na vysokých školách. (ods. 2)
  • Zákon ustanoví za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu. (ods. 4)

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

  • §144

(1) Dieťa alebo žiak má právo na

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,80)

c) bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v materskej škole, ktorá je štátnou školou,

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) inkluzívne vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho rôzne výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

f) bezplatné zapožičiavanie edukačných publikácií na povinné vyučovacie predmety okrem pracovných zošitov,

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,

o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.

(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

(3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne edukačné publikácie, multimediálne pomôcky a špeciálne kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

Ak sa v praxi stretnete s problémami pri uplatňovaní tohto práva ozvite sa nám na našu linku podpory INKLULINKA. Môžete nám písať na mailovú adresu inklulinka@platformarodin.sk alebo telefonovať na tel. č. 0948 991 444