Späť na zoznam

Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti – Implementácia Európskej záruky pre deti

Dňa 17.1.2023 sa naša Monika Fričová a Andrea Pisarčíková zúčastnili pracovného stretnutia na pôde Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVaR SR) so zástupcami Európskej komisie DG REFORM,  UNICEF, ÚPSVaR , Združenia zástupcov neštátnych detských domovov a ďalších organizácií.

Projekt, ktorého odborným garantom bude UNICEF pre Európu a Strednú Áziu sa zameriava na podporu procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v SR so špecifickým zameraním na deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestnené v centrách pre deti a rodiny a ich inklúziu.

Začal sa plánovací proces, ktorého hlavnou koordinátor je zástupkyňa MPSVaR SR, kde je ešte potrebné vytvoriť riadiaci výbor projektu. Pôjde o napĺňanie Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti (cesta odstránenia sociálneho znevýhodnenia s cieľom riešenia problému ohrozovania detských práv) Pracovné stretnutie bolo súčasťou bloku informatívnych stretnutí za účelom vytvorenia podmienok pre kvalitnú realizáciu (implementáciu) projektu. Po úvodných slovách „povedať pravdu –  nastaviť cestu – pomoc dieťaťu“ p. Verešovej (generálna riaditeľka sekcie UPSAVaR SR) boli pozvaní účastníci oboznámení s cieľmi a očakávanými výstupmi projektu, jeho hlavnými aktivitami a časovým harmonogramom.

Pilotné projekty s uskutočnenými reformami už zvládlo doteraz 7 štátov EÚ (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Litva, Bulharsko, Grécko)

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné plnenie Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike do roku 2030. Čo znamená presúvanie inštitúcií do komunít, silné ukotvenie služieb, špecializované, včasné a dostupné služby. Zmena systému na starostlivosť v rodine, ktorá je pre každé dieťa tým najlepším prostredím. Je potrebné vytvoriť vládny mechanizmus na koordináciu reforiem, rozpočtu a vzájomnej spolupráce. A je nevyhnutná pomoc rodinám s mobilizáciou všetkých služieb, v ktorých dieťa vstupuje do systému, pretože 11 000 detí na Slovensku v súčasnosti dostáva nejaký príspevok.

Dôležité je vytvorenie jednej spoločnej vízie, aj pre inkluzívne vzdelávanie v prospech všetkých detí.

Súčasťou projektu je aj:

  • zber dát, prieskum a hodnotenie súčasných postupov,
  • rozvoj legislatívnych a politických rámcov,
  • vytvorenie akčného plánu, prístup „dieťa na prvom mieste“ a právo na inklúziu aj pre deti so ZZ v náhradnej starostlivosti,
  • vytvorenie národného rámca, štandardov a legislatívy s ohľadom na začlenenie detí so  ZZ v náhradnej starostlivosti,
  • návrh, realizácia a vyhodnotenie pilotného testovania akčného plánu,
  • posilnenie kapacít MPSVR SR a ďalších relevantných aktérov.

V užšom pracovnom kruhu týchto vyššie uvedených inštitúcii a organizácii Platforma rodín upozornila na dôležitosť prevencie a predchádzaniu zložitých životných situácií, kvôli ktorým často deti so ZZ končia v náhradnej starostlivosti (vypracovaný materiál z 05/21) /oznámenie diagnózy, navrhnutie tohto riešenia namiesto včasnej intervencie, rozpad rodín, jednorodič a nákladná starostlivosť…./

Zodpovedná osoba za stretnutie: Mgr. Milan, 02/204 610 09, michal.milan@employment.gov.sk

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam