Späť na zoznam

Od 1.1.2023 sa menia súčasné poradne v školstve (CŠPP a CPPaP) na Centrá poradenstva a prevencie.

Budú mať charakter buď všeobecných a  alebo špecializovaných na jednotlivé druhy znevýhodnenia a raný vek. Ak sa Vaše dieťa nedostane do regionálne príslušného CPP na potrebné služby (terapie, poradenstvo, diagnostika…) – bude informácia o nedostatku kapacít posunutá na Regionálny školský úrad, ktorý má zabezpečiť dostupnosť týchto služieb. 

ODPORÚČAME VŠETKÝM RODIČOM SI TOTO PRÁVO v komunikácii s CPP a RÚŠS v sídle kraja DOSLEDOVAŤ. Znepokojuje nás nezvýšenie finančnej alokácie na poradne od nového roka, pretože dostupnosť služieb poradní je veľmi nízka.

Opakovane sme s MŠVVaŠ SR a MF SR na Výbore pre deti a mládež a na Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím túto tému riešili. Zatiaľ stále bez odozvy, napriek tomu, že oba výbory prijali uznesenia, že oba rezorty majú riešiť financovanie a zvyšovanie dostupnosti poradenského systému.

TRANSFORMÁCIA PORADENSKÉHO SYSTÉMU V ŠKOLSTVE

ČO JE PORADENSKÝ SYSTÉM TERAZ?

Do konca roka 2022 existujú na Slovensku 2 druhy poradenských zariadení (poradní):

 • centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a 
 • centrách pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie (CPPPaP).

Podporu poradní môže dostávať dieťa/žiak do skončenia prípravy na povolanie (u študentov vysokých škôl je to až do veku 25 rokov) a jeho rodina. Ich náplňou sú okrem iného terapie, poradenstvo rodičom a diagnostika. 

Vzhľadom na aktuálny AKÚTNY NEDOSTATOK PORADNÍ, ODBORNÍKOV A NEDOSTATOČNÉ FINANCOVANIE – PORADENSKÝ SYSTÉM ZĎALEKA NEPOKRÝVA POTREBY KLIENTOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM a ich rodičov (napr. rannú starostlivosť poskytovali CŠPP v roku 2018 len pre 1 267 detí so ZZ, t. j. 14 % z detí so ZZ do 3 rokov[1]).

AKO SA ZMENÍ SYSTÉM OD 1.1.2023?

Od 1.3.2023 vzniká 5 stupňov podporných úrovní, ktoré nahradia aktuálny systém podpory detí a ich rodičov v školských poradniach.

Nových 5 úrovní podpory budú poskytovať:

 1. stupeň podpory učiteľ, odborný zamestnanec a školský podporný tím v školách
 2. stupeň podpory – školský špeciálny pedagóg, alebo odborný zamestnanec školy a podľa potreby v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie
 3. stupeň podpory – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v školách a v centrách poradenstva a prevencie
 4. stupeň podpory – odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie v centrách poradenstva a prevencie
 5. stupeň podpory – odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva v špecializovanom centre poradenstva a prevencie alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa.

Okrem školy bude podpora poskytovaná aj: 

 • na úrovniach 3. a 4. stupňa v školách a v centre poradenstva a prevencie (ďalej CPP) – bude ich 141,
 • na úrovni 5 stupňa v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ďalej ŠCPP) – bude ich 29.  
 • SCŠPP budú poskytovať služby najmä deťom/žiakom so zdravotným postihnutím a budú sa preto špecializovať podľa znevýhodnení pre deti a žiakov s:
  •  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (počet: 8)
  •  s mentálnym postihnutím (počet: 5)
  •  s narušenou komunikačnou schopnosťou (počet: 5)
  • s viacnásobným postihnutím (počet: 4)
  • so sluchovým postihnutím (počet: 1)
  • so zrakovým postihnutím (počet: 2)
  • deti  do piateho roku veku (počet: 4).
 • CPP na úrovni  3. a 4. stupňa má poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia tak, aby možnosť navštevovať CPP nebola determinovaná na základe zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, žiaka, študenta.[2] Tento zámer dávame do pozornosti všetkým rodičom detí so zdravotným znevýhodnením. V prípade nedostupnosti služieb CPP a ŠCPP pre Vaše dieťa s kapacitných alebo odborných dôvodov sa rodičia môžu obrátiť (v spolupráci s poradňou) na nadriadený orgán, ktorým je Regionálny úrad školskej správy v sídle ich kraja[3] a žiadať riešenie a poskytnutie potrebných služieb v čo najkratšom čase.

Mapu zariadení poradenstva a prevencie vo vašom okolí nájdete webe ministerstva školstva v sekcii Inklúzia/Transformácia poradní/Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023[4].

Odborné činnosti majú byť poskytované v súlade s vydanými výkonovými a obsahovými štandardmi zverejnenými na stránke VÚDPAP[5].

Poradne naďalej zostanú štátne a neštátne. Obe sú štátom nedostatočne financované, neštátne poradne môžu poskytovať služby za poplatok.  

Podpora detí a žiakov sa má presunúť čo najbližšie k dieťaťu a zintenzívniť sa má podpora od psychológov, špeciálnych pedagógov a iných odborníkov priamo v školách. Dostupnosť týchto profesií v školách aj samotných CPP a ŠCPP bude záležať na rozsahu financií, ktoré štát do podporných tímov v školách investuje.   

ČO SPREVÁDZA TRANSFORMÁCIU?

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením má vážne obavy predovšetkým o dostupnosť podpory pre deti so zdravotným znevýhodnením od 1.1.2023.

Za august a september 2022 sme zozbierali podnety  od rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a pracovníkov poradní:

 1. frustrácia a obava z neznámeho u zamestnancov a rodičov – nemajú dostatok informácií, poradne čaká spájanie a zavedenie obsahových štandardov kvality

2.   nejasnosť kam budú patriť deti, ktorých súčasná poradňa mení záber a nebude sa môcť ďalej o nich starať

 1. sieť poradní bez zohľadňovania počtu detí v regiónoch – v spojených CPP nie je dostatok odborníkov, ktorí by vedeli pracovať s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ŠCPP bude len 29 pre všetky znevýhodnenia

4.   zníženie kapacít poradní – odliv zamestnancov z poradní

 • fyzická nedostupnosť – väčšina budov, v ktorých sa nachádzajú poradne, ktoré sa transformujú na stupeň podpory 3 a 4, nie sú prístupné pre deti s telesným znevýhodnením (nie sú bezbariérové)
 • straty na materiálnom vybavení – niektoré poradne boli nútené opustiť pôvodné priestory a ponechať špeciálnej škole všetky pomôcky, často získané cez granty a projekty, ktoré realizovali vo svojom voľnom čase

7.    riziko, že poradne k 01. 01. 2023 nebudú mať dosť zamestnancov, aby dodržali zákon a neboli vyradené zo siete MŠVVaŠ SR, keďže nevedia, či budú mať dosť financií na ich zamestnanie – po 01. 01. 2023 bude ministerstvo sankcionovať nesplnenie podmienok

8.   absencia koordinácie reforiem v rezorte školstva u predchádzajúceho vedenia.

Na nevyhnutnú potrebu riešiť nielen zachovanie ale aj na zvýšenie dostupnosti poradní pre deti so ZZ a ich rodiny Platforma rodín upozornila:

 • v medzirezortných pripomienkových konaniach k novelám školského zákona v júni a septembri 2021
 • pri zostavovaní nultého akčného plánu k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní[6]
 • pri rozporovom konaní k akčnému plánu k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní[7]
 • pri definované cieľov v Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti[8]
 • na rokovaní s MŠVVaŠ SR dňa 30.8.2022
 • na Výbore pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 5.10.2022
 • na Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím 18.10.2022
  • oba vyššie uvedené poradné orgány vlády odporúčali MŠVVaŠ SR a MF SR   zabezpečiť
   • podporu jednotlivých poradenských zariadení v transformácii – informačnú, materiálno technickú, finančnú, metodickú; zabezpečiť prechodné obdobie od schválenia financovania, aby sa poradne dokázali pripraviť;
   • model financovania centier poradenstva a prevencie, aby mali priestor aj na dlhodobú opakovanú podporu  deťom a ich rodinám a jeho zavedenie do súvisiacich legislatívnych predpisov;
   • plán na postupné zvyšovanie regionálnej a finančnej dostupnosti systému poradenstva a prevencie, vrátane odborných činností pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Problematiku naďalej sledujeme a priebežne o ďalších krokoch v tejto veci budeme zverejňovať viac informácií na sociálnych sieťach Platformy rodín.

Spracovali: Ing. Monika Fričová, Ing. Ivana Podlesná, Mgr. Viera Kondelová        12.11.2022


[1] 2 ÚHP, IVP, ISP, Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, 2020

https://www.minedu.sk/data/att/15944.pdf

[2] MŠVVa Š SR, Transformácia systému poradenstva a prevencie, interný materiál, október 2022

[3] https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/

[4] https://datawrapper.dwcdn.net/K7rjn/6/

[5] https://vudpap.sk/standardy/

[6] https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani/

[7] https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani/

[8] https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/ostatne/narodna-strategia-rozvoja-koordinovanych-sluzieb-vcasnej-intervencie-ranej-starostlivosti.pdf

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam