Späť na zoznam

Platforma rodín výraznou súčasťou prispela k tvorbe Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdrav. znevýhodnením na roky 2021-2030.

Niekoľko mesiacov tohto roka sme sa venovali tvorbe a pripomienkovaniu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením na roky 2021-2030.

S radosťou Vám oznamujem, že vláda schválila jeho aktualizáciu. Jej plné znenie nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27644/1.

Vďaka úsiliu tímu Platformy rodín sa nám podarilo presadiť tieto zmeny:

  • postupne zvýšiť dostupnosť sociálneho začlenenia detí, mládeže a dospelých so zdravotným znevýhodnením do voľnočasových aktivít, ŠKD, CVČ, krúžkov a športových klubov a mládežníckych organizácií
  • zabezpečiť čo najširšiu dostupnosť možnosti dosiahnuť stupeň vzdelávania ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie) s následnou možnosťou študovať na bežnej strednej škole aj pre osoby s mentálnym znevýhodnením
  • implementovať poskytovanie psychosociálneho poradenstva rodičovi a podpory optimálneho vývinu dieťaťa v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak bolo dieťaťu identifikované riziko funkčných obmedzení pri zdravotnom postihnutí/pri predpokladanom vývoji zdravotného postihnutia
  • zabezpečiť podporu zdravotníckym pracovníkom pri manažmente pacientov so zdravotným postihnutím. MZ SR zabezpečí zdravotníckym pracovníkom podporu (informačnú, vzdelávaciu) na zlepšenie ich zručností v oblasti komunikácie s osobami so zdravotným postihnutím a ich rodinnými príslušníkmi s ohľadom na ich špecifické potreby
  • zaviesť systém individualizovanej komplexnej podpory osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín cez nadrezortný systém habilitačných a rehabilitačných služieb

celé podrobné znenie Opatrení týkajúcich sa detí so zdravotným znevýhodnením nájdete tu:https://www.platformarodin.sk/app/uploads/2022/10/NPRZPOZP_2021-2022_opatrenia-pre-deti-so-ZZ.pdf

Veľká vďaka všetkým, čo spolupracovali na formuláciách. Je to výsledok tímovej práce a rokovaní so zástupcami rezortov aj výsledok spolupráce reprezentatívnych organizácií ľudí so ZZ.

Ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam