Späť na zoznam

Podporné opatrenia pre deti a žiakov vo vzdelávaní musia byť NÁROKOVATEĽNÉ

Pripomienkovali sme 2. verziu novely školského zákona, ktorej predmetom sú najmä podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní podľa individuálnych potrieb. #PresadzovaniePráv&Potrieb

Ich zavedenie MÁ POTENCIÁL byť mimoriadne dôležitým a prínosným pre všetky deti a žiakov, ale len za predpokladu ich nárokovateľnosti, tak ako to vyplýva aj z Plánu obnovy a odolnosti.
Podľa predloženého návrhu však ich skutočná NÁROKOVATEĽNOSŤ ZABEZPEČENÁ NIE JE.
Objem plánovaných finančných prostriedkov nepočíta so zásadným zvyšovaním počtu podporného personálu v školách, čo zásadne ohrozuje dostupnosť poskytovanej podpory, aj keď dieťaťu alebo žiakovi formálne nárok na podporu vznikne.
Navyše, podľa navrhovaného znenia ministerstvo príspevok na podporné opatrenia na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia poskytnúť MÔŽE.
So vznikom nároku dieťaťa alebo žiaka na podporné opatrenie MUSÍ korešpondovať nárok školy alebo školského zariadenia na pridelenie príspevku na jeho poskytnutie, inak bude podpora rovnako nepostačujúca, ako bola doteraz.

Bez garancie jasného finančného rámca na podporné opatrenia je ich nárokovateľnosť len iluzórna.


Naše pripomienky nájdete na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/22/pripomienky/zobraz/?subjekt=4fbe50bc-6241-47bd-9f06-9a86884a5d1b&page=1&perPage=20 „

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam