Späť na zoznam

Spájame dva „svety“

Citeľné a viac či menej viditeľné delenie spoločnosti na „zdravých“ a „tých druhých“ existuje v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Cesta inklúzie, scitlivovanie spoločnosti, bez nálepiek a diskriminácie sú piliere projektu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorého cieľom je zlepšiť postavenie a kvality životov týchto rodín.

Znevýhodnenie ≠ diskriminácia

Na Slovensku sa ročne narodí cca 3 000 detí so zdravotným znevýhodnením (5,3 %) a až 5,88 % slovenských detí navštevuje špeciálne školy, čo je najviac v porovnaní so štátmi EÚ. Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sú na Slovensku znevýhodnenou skupinou obyvateľstva. Jedným z dôvodov podľa Platformy rodín je, že táto oblasť nepatrila medzi priority žiadnej vlády od pádu železnej opony. Tridsať rokov tak žije množstvo rodín detí so znevýhodnením v sociálnej izolácii, minimálne začlenených v komunite.

Cieľom aktuálneho projektu Platformy rodín je predchádzať diskriminácii detí so zdravotným znevýhodnením a to prostredníctvom systematickej advokačnej činnosti. „Zabezpečíme tým vyššiu vymožiteľnosť práva na inkluzívne vzdelávanie, kompenzácie a podporné služby – sociálne, zdravotné a poradenské,“ vysvetlila cieľ aktivít rodičov a priateľov združených v Platforme rodín jej štatutárka, Monika Fričová.

A prečo spojenie dvoch „svetov“? „Cieľom súbežnej osvetovej kampane je oslovovať aj verejnosť, poodkryť dvere do každodenného života rodín detí do zdravotným znevýhodnením, priblížiť im ich radosti a starosti, problémy i bariéry, ktoré musia v dôsledku znevýhodnenia zažívať a tým zvýšiť začlenenie detí so znevýhodnením do komunity,“ priblížila obsah podporeného projektu M. Fričová.

Cesta inklúzie, nie rozdeľovania

Pretrvávajúce dôsledky pandémie Covid-19 má prehlbujúci sa negatívny dopad na rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Nielen, že sa im ešte viac skomplikoval prístup k pomoci zo strany rôznych inštitúcií, ale tejto téme sa všeobecne venuje aj oveľa menej pozornosti zo strany médií vzhľadom na prevalentnú tému pandémie a súvisiacich spoločenských problémov.

Krok za krokom k rovnoprávnej spoločnosti

Cieľom Platformy rodín je vo všeobecnosti zlepšovať kvalitu života znevýhodnených skupín obyvateľstva a aj tento projekt s názvom Presadzovanie práv a podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnenímje toho súčasťou. V rámci neho tak Platforma rodín presadzuje a obhajuje práva detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti inkluzívneho vzdelávania a včasnej intervencie, ktoré sú podľa zberu a vyhodnotenia podnetov od rodičov detí so znevýhodnením najčastejším problémom.  Projekt v neposlednom rade prispeje k predchádzaniu diskriminácie týchto detí.

Spomedzi advokačných aktivít Platformy rodín do mája 2022 vyberáme:

  • pripomienkovanie Prvého akčného plánu Stratégie inkluzívneho prístupu  na roky 2022 – 2024, 
  • pripomienkovanie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím a jednania s ministerstvami sociálnych vecí, školstva a zdravotníctva ohľadom opatrení, ktoré sme v programe navrhli (nová legislatívna úprava pre prístup detí s mentálnym znevýhodnením na stredné školy, dostupnosť voľnočasových aktivít pre deti so zdravotným znevýhodnením, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v téme komunikácia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, vznik podporných tímov v troch detských nemocniciach a iné),
  • žiadosť o sprístupnenie informácií o počte poradní v jednotlivých stupňoch podpory a počte pridelených asistentov do škôl,
  • odborné pracovné stretnutia venované téme sociálneho začleňovania osôb s mentálnym znevýhodnením a autizmom.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie z Ministerstva spravodlivosti SR. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Projekt prebieha od februára do decembra 2022 a pozostáva z troch častí zameraných na:

  • advokáciu v prospech rodín detí so znevýhodnením,
  • podporu rodín formou vzdelávacích materiálov a aktualizáciou nášho infoportálu o právach detí so zdravotným znevýhodnením portálu a
  • osvetovú kampaň na priblíženie dvoch „svetov“.

Ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam