Späť na zoznam

Stratégia inkluzívneho vzdelávania – nekonečný príbeh s nejasným výsledkom?

V spolupráci v našimi partnermi v Koalícii za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) sme pripomienkovali Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú do MPK predložilo ministerstvo školstva (proces LP/2021/659).

S poľutovaním musíme konštatovať, že predkladaný materiál nespĺňa parametre kvalitného strategického dokumentu.

V textovo i obsahovo skromnej časti „Implementácia“ i „Monitorovanie“ sa len nejasne načrtáva, že akčné plány k napĺňaniu tejto Stratégie budú vydávané v pravidelných intervaloch každé 3 roky, čo zo zavádzania inkluzívneho vzdelávania robí nekonečný príbeh s nejasným a nemerateľným výsledkom napriek tomu, že Slovenská republika sa zaviazala zaviesť inkluzívne vzdelávanie už pred 11 rokmi prijatím Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Neobsahuje takmer žiadne merateľné ciele, kritériá hodnotenia ani jasný časový harmonogram plnenia, chýba rozčlenenie cieľov na strategické a špecifické krátkodobé (do troch rokov), strednodobé (5 rokov) a dlhodobé (do 10 rokov) s vymedzením zodpovedností zúčastnených strán.

V Stratégii tiež chýba časť, ktorá hovorí o uplatňovaní práva na inkluzívne vzdelávanie ako o komplexnom a nadrezortnom záväzku aj so zavedením opatrení na monitorovanie zodpovednosti všetkých dotknutých orgánov verejnej správy na všetkých úrovniach. Podrobné znenie našich pripomienok nájdete v priloženom dokumente.“

Tlačová zostava pripomienok k Stratégii IV (DOCX)

Zdieľať

Späť na zoznam