Späť na zoznam

Tlačová konferencia pri príležitosti 10. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 25. júna uplynulo 10 rokov od ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sme prijali pozvanie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej na tlačovú konferenciu, kde sme spoločne so zástupcami ďalších strešných mimovládnych organizácii zhodnotili najvýraznejšie zmeny, ktoré za 10 rokov naša spoločnosť zaznamenala v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

Za našu Platformu vzhľadom na situáciu rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorých potreby presadzujeme, považujeme za významný míľnik zavedenie služby včasnej intervencie. Ako organizácia, ktorá v roku 2014 stála pri zrode včasnej intervencie na Slovensku však vnímame, že aj v tejto oblasti máme ako štát rezervy najmä v tom, že dostupnosť a intenzita sociálnej služby včasnej intervencie nie je zďaleka postačujúca.

Čo považujeme za alarmujúce je, že po dobu 10 rokov od ratifikácie nie je napĺňané právo na inkluzívne vzdelávanie ustanovené v čl. 24 Dohovoru.

Preto vítame, že vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala prijať stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých jeho úrovniach a v súlade s ňou vytvoriť podmienky na zabezpečenie nárokovateľných podporných služieb a opatrení, vrátane zabezpečenia potrebného odborného personálu a podporných tímov do škôl a školských zariadení. Individualizovaný prístup vo vzdelávaní a podpora má byť dostupná pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb. Veríme, že nastal čas prejsť od slov k činom.

Zdieľať

Späť na zoznam