Späť na zoznam

Zadali sme do MPK pripomienky k predpisu o financovaní poradenského systému – systému poradenstva a prevencie.

Dňa 23.novembra 2022 sme zadali do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej MPK) pripomienky k predpisu o financovaní poradenského systému – systému poradenstva a prevencie (po novom). Hlavne sme rozporovali nenavyšovanie balíka financií na tak potrebné služby poradní pre deti so ZZ aj ich rodiny.

Zároveň sme upozornili, že metodika výpočtu je nejasná a nie je zverejnená výška základného normatívu – len koeficienty, ktorými sa bude násobiť – teda nie je jasné napr. ak má diagnostika napríklad koeficient 5 – koľko peňazí za tento výkon nakoniec poradňa dostane. Upozornili sme aj na požiadavku Dohovoru o právach dieťaťa, že tieto služby majú byť podľa možnosti bezplatné. Dohovor má pritom vyššiu váhu ako slovenské zákony.

Túto aktivitu podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Celé znenie pripomienok nižšie:

Financovanie poradní / pripomienky Platformy rodín k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

 1. ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA
  Žiadame MŠVVaŠ SR o neodkladné zverejnenie a zdôvodnenie základného normatívu a transparentného mechanizmu financovania.
  Zdôvodnenie MŠVVaŠ SR nezverejnilo:
  • výšku základného normatívu pre účely výpočtu reálnych príspevkov pre CPP a ŠCPP (ďalej len poradne). Na základe tejto neznámej nie je z nariadenia zrejmé, koľko Eur dostane poradňa za jednotlivý výkon. Na základe absencie tejto dôležitej informácie sa z materiálu dajú posúdiť len koeficienty (násobky normatívu).
  • mechanizmus prerozdeľovania financií. Predovšetkým, ak financovanie výkonov nemá zvýšený dopad na štátny rozpočet, hrozí, že pri zvýšení počtu výkonov poradní v celom systéme – poradne získajú nižší príspevok za jeden výkon – bude sa medzi viac výkonov rozdeľovať rovnaký rozpočet.
  Zverejnenie neúplných údajov považujeme za ďalší neistý krok pri transformácii poradní, ktorú sprevádza strach a neistota medzi samotnými zamestnancami poradní aj medzi rodičmi klientov.
 2. ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA
  Žiadame v predkladamom návrhu zvýšiť financovanie služieb poradenského systému pre rok 2023 minimálne o 30% a predložiť plán na postupné zvyšovanie regionálnej a finančnej dostupnosti systému poradenstva a prevencie, vrátane odborných činností pre deti so zdravotným znevýhodnením s vyčíslením finančných dopadov na štátny rozpočet v nasledovných rokoch a zaradenie zvýšeného financovania poradenského systému do štátneho rozpočtu aj v roku 2023.

Zdôvodnenie:

PORADENSKÝ SYSTÉM ZĎALEKA NEPOKRÝVA POTREBY KLIENTOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM a ich rodičov (napr. rannú starostlivosť poskytovali CŠPP v roku 2018 len pre 1 267 detí so ZZ, t. j. 14 % z detí so ZZ do 3 rokov (ÚHP, IVP, ISP, Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, 2020). Nariadenie vlády podľa návrhu predkladateľa nebude mať dosah na zvýšenie financovania zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na akútny nedostatok služieb poradní je nezvýšenie financovania neakceptovateľné. Domnievame sa, že sa jedná sa o dlhodobé výrazné porušovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v článku Habilitácia a rehabilitácia. Zároveň upozorňujeme, že zabezpečenie týchto služieb má byť podľa Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 23 sa deťom so zdravotným znevýhodnením pomoc poskytuje podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú. Podľa Národnej stratégie koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti si kvôli nedostatku financií na tieto služby rodiny si sami vyhľadávajú a následne využívajú kombináciu rôznych intervencií v prospech svojho dieťaťa, a to poskytovaných aj subjektami, ktoré nie sú spolufinancované z verejných prostriedkov. Suma za terapie prestavuje až 4 217 eur ročne, t. j. 351 eur mesačne v rodinách detí do 7 rokov (Socia, 2020). Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sa v mnohých prípadoch dostávajú do nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie, a tak si služby pre podporu vývinu ich dieťaťa, ktorých poskytovanie je spojené s povinnosťou platenia úhrady, nemôžu kontinuálne a často ani jednorazovo dovoliť. 37,6 % slovenských domácnosti v roku 2020 pritom dokázalo len ťažko/skôr ťažko vyjsť s rodinným rozpočtom (http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3169_attach_Hodnoty_spolocnost_2020_pramenna.pdf)

Tieto argumenty a urgenciu potreby riešiť problém s nedostupnosťou poradní sme opakovane predkladali MŠVVaŠ SR na dvojstranných stretnutiach aj v pracovných skupinách, opakovane sme nedostali uspokojivú odpoveď, ani plán na riešenie tejto problematiky. Nadôvažok je tento návrh v rozpore s tým, čo deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny potrebujú – zvýšiť dostupnosť poradní.

Ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam