Späť na zoznam

DENNÝ STACIONÁR (DS)

  • 24. 11. 2021

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Ak sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

V dennom stacionári sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo, aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii

3. sociálna rehabilitácia

4. stravovanie

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností

2. záujmová činnosť

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Príklad z praxe:

Rodič potrebuje z dôvodu zlepšenia finančnej situácie nastúpiť do práce, avšak jeho dieťa ŤZP ukončilo povinnú školskú dochádzku a tak môže požiadať obec o poskytnutie pomoci prostredníctvom denného stacionára. Na základe posúdenia odkázanosti dieťaťa ŤZP na pomoc inej fyzickej osoby a výsledného zhodnotenia, že jeho stupeň odkázanosti je IV podľa prílohy č. 3. Dieťa môže byť následne umiestnené na 6-8 hodín počas dňa v dennom stacionári podľa potrieb rodiča a dohody.

Zdieľať

Späť na zoznam