Späť na zoznam

POMOC PRI OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

  • 24. 11. 2021

Terénna sociálna služba pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý z rôznych vážnych dôvodov (choroba, úraz, kúpeľná liečba, úmrtie rodiča, pôrod matky, narodenie 2-, 3-čiat) nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám a ani za pomoci príbuzných. Dieťaťu je pomoc poskytovaná priamo v domácnosti a to pri bežných úkonoch potrebných pri starostlivosti o dieťa (vrátane hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školy) alebo pomoc a starostlivosť o domácnosť, v ktorej dieťa žije.

Tento druh sociálnej služby je možné poskytovať aj ambulantnou alebo terénnou formou aj vtedy, ak sa má zabezpečiť pomoc rodičovi dieťaťapodporiť ho v čase, keď sa pripravuje na trh práce (napr. rodič navštevuje rekvalifikačné kurzy) alebo realizuje iné aktivity súvisiace so vstupom alebo návratom na trh práce a nemá mu kto v tomto čase zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

V oboch prípadoch je potrebné o túto pomoc požiadať obec/mesto, v ktorej má rodič trvalý alebo prechodný pobyt. Obec je povinná poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa svojimi zamestnancami alebo zabezpečiť prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Túto pomoc je možné poskytovať nepretržite najviac 30 dní.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.

Príklad z praxe:

Matka 2-ročného dieťaťa (poberá prídavok na dieťa i rodičovský príspevok) ochorie a jej zdravotný stav si vyžaduje týždňový pobyt v nemocnici. Otec pracuje mimo SR a nevie si zariadiť svoje pracovné povinnosti na „zastúpenie“ matky. Pomoc nemôže poskytnúť ani širšia rodina, a tak pre účely starostlivosti o dieťa je možné zabezpečiť poskytovanie sociálnej pomoci formou pobytu v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. Právne nároky matky v oblasti štátnej sociálnej podpory formou rodičovského príspevku zostávajú zachované.

Zdieľať

Späť na zoznam