Späť na zoznam

Pracovný asistent

 • 24. 11. 2021

Príspevok na pracovného asistenta poskytne ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode osoba so ZP vykonáva prácu alebo prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základom je písomná dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená medzi:

 • ÚPSVaR a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva osobu so ZP
 • ÚPSVaR a samostatne zárobkovo činnou osobou so ZP

Pre priznanie / nepriznanie príspevku je potrebné podanie:

 • písomnej žiadosti, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti osoby so ZP vyplýva potreba pracovného asistenta
 • údajov o % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so ZP
 • charakteristiky pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste
 • rozsahu pracovného času, charakteristiky a rozsahu pracovnej činnosti pracovného asistenta
 • zdôvodnenia potreby pracovného asistenta

Pracovný asistent je:

 • osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony
 • zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom so ZP, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe so ZP, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v SR za 1.-3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania

 • pracovného pomeru osoby so ZP alebo zamestnancov, ktorí sú osobami so ZP, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta
 • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou so ZP.

od 1. 1. 2020 je výška príspevku od 589,79  do 1 006,96 /mesiac 

Viac sa dozviete TU

Zdieľať

Späť na zoznam