Späť na zoznam

Preprava

 • 24. 11. 2021

Základným predpokladom na priznanie príspevku je, aby bola osoba s ŤZP, ktorá o príspevok žiada:

 • odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného posudku vydaného ÚPSVaR
 • nevlastnila automobil
 • prepravu musí uskutočňovať iným subjektom, ktorý má oprávnenie na vykonávanie prepravy, napr. taxislužbou. Nemôže však ísť o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám (uvedie, že potrebuje napr. navštevovať bohoslužby, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a pod.)

Nárok má osoba s ŤZP, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

 • ťažká porucha mobility
 • duševná porucha s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania (napr. autisti)
 • ťažká porucha zvieračov

Žiadosť je rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate (môže ich byť aj niekoľko) a podáva sa písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Súčasne je potrebné doložiť:

 • Tlačivo Lekársky nález – vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
 • Vyhlásenie o tom, že nie ste vlastníkom osobného motorového vozidla.
 • Doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, Daňové priznanie, Vyhlásenie o majetku).

Na základe záverov z lekárskej (lekárske správy) a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:

 • sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
 • je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Ak už je vlastníkom, tak môže žiadať o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla
 • ak príjem osoby s ŤZP a spolu posudzovaných osôb prevyšuje päťnásobok sumy životného minima na jednu osobu
 • ak hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39.833 €

Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ (dieťa), ale aj aký príjem majú rodičia žiadateľa a jeho neplnoletý súrodenci. Čím vyšší príjem má rodina, tým nižší príspevok môžete na Vaše dieťa ŤZP poberať.

Výška príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných výdavkov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP. Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 109,61 € (51,02 % sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Znamená to, že výška príspevku na prepravu určená v rozhodnutí ÚPSVaR je maximálnou výškou príspevku, žiadateľovi však bude príspevok vyplatený iba v takej výške, akú vydokladuje.

Výška príspevku sa určí podľa výdavkov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP

Príjem osoby s ŤZP Príspevok na prepravu
do 2-násobku ŽM 95 % z výdavkov
do 3-násobku ŽM 90 % z výdavkov
do 4-násobku ŽM 70 % z výdavkov
do 5-násobku ŽM 50 % z výdavkov

Po priznaní je osobe s ŤZP príspevok vyplácaný spätne, na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu – predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu). ÚPSVaR vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov.

Viac informácií nájdete TU

Zdieľať

Späť na zoznam