Späť na zoznam

Úprava auta

 • 23. 11. 2021

Úprava vozidla osobe s ŤZP umožní viesť vozidlo alebo ho využívať na svoju prepravu. Môže ísť aj o vozidlo, na kúpu ktorého bol poskytnutý príspevok, to znamená, že osoba ŤZP je vlastníkom vozidla.

Peňažný príspevok sa poskytne:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
 • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období 7 rokov sumu 6.638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:

 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov,
 • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima,
 • na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané pred dňom vypracovania posudku,
 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo upravené pred dňom posúdenia.

Žiadosť o príspevok (rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate, pretože ich môže byť aj niekoľko) sa podáva písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa spolu s:

 • Tlačivom Lekársky nález – vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
 • Doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, Daňové priznanie, Vyhlásenie o majetku).
 • Predfaktúru – predložiť doklad o cene úpravy osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme.

Na základe záverov z lekárskej (lekárske správy) a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Viac sa dozviete TU

Zdieľať

Späť na zoznam