Späť na zoznam

Služba včasnej intervencie

  • 12. 01. 2022

Poskytuje sa dieťaťu so ZZ do 7 rokov a jeho rodine, nakoľko bez potrebnej podpory  môže dochádzať k ohrozeniu vývinu dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa, aj jeho rodiny.

Sociálna služba musí zohľadňovať nielen individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti jeho rodiny. Ďalej má rodine pomôcť uvedomiť si a posilniť svoje vlastné schopnosti a zdroje pri prekonávaní každodenných problémov a situácií. Výhodou tejto služby je, že sa môže poskytovať nielen v ambulancii (napr. v centre), ale aj priamo odbornými zamestnancami terénnou formou v prirodzenom prostredí dieťaťa (t.j. doma, v škôlke, na ihrisku a pod.). Poradca včasnej intervencie v domácom prostredí podporuje vývin dieťaťa, pomáha pri vytváraní rutín, pri ktorých sa dieťa prirodzene učí, nachádza príležitosti pre väčšiu samostatnosť dieťaťa a navrhuje úpravy prostredia, aby bolo pre dieťa podnetné. Pri hľadaní najvhodnejších riešení poradca spolupracuje s rodičmi a poskytuje členom rodiny sociálne aj psychologické poradenstvo.

Dohodnite si s poskytovateľom včasnej intervencie rozsah, intenzitu a formu poskytovania služby podľa individuálnych potrieb Vášho dieťaťa a rodiny.

Čo sa v rámci služby včasnej intervencie poskytuje a vykonáva?

  • špecializované sociálne poradenstvo – zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
  • sociálna rehabilitácia – podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti (napr. rozvoj a nácvik zručností, aktivizácia schopností, posilňovanie rôznych návykov, nácvik používania pomôcky, rozvoj priestorovej orientácie, samostatného pohybu)
  • preventívna aktivity – predchádzanie, prekonávanie a riešenie rizikových situácií
  • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa – vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa, rozvoj komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa
  • komunitná rehabilitácia – zabezpečenie spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností osoby a podpora jej začlenenia do spoločnosti.

Na koho sa máme obrátiť, ak potrebujeme túto službu?

Povinnosť zabezpečiť a financovať túto sociálnu službu má príslušný VÚC (svojimi organizáciami alebo neverejnými poskytovateľmi), v ktorom má dieťa so ZZ trvalý alebo prechodný pobyt. Zoznam poskytovateľov – centier včasnej intervencie (CVI) nájdete na stránke APPVI

Musí byť dieťa na účely tejto služby osobitne posudzované?

Na rozdiel od iných sociálnych služieb, na účely tejto sociálnej služby nemusí byť dieťa posúdené zamestnancami obce alebo VÚC. Zdravotné postihnutie dieťaťa je možné preukázať potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. pediater).

Je služba bezplatná?

Áno – služba včasnej intervencie je bezplatná. Niektoré CVI požadujú príspevok  na prepravu hračiek a materiálu alebo príspevok na poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby.

V prípade, že Vás CVI ústne odmietne, nevzdávajte sa a podajte oficiálnu Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie, ktorú nájdete medzi vzormi žiadostí a odvolaní , ktoré sme pre Vás pripravili.  Ak Vás CVI odmietne aj písomnou formou, obráťte sa na VÚC.

Príslušné ustanovenia týkajúce sa sociálnej služby včasnej intervencie (§ 23b, § 33) nájdete v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zdieľať

Späť na zoznam