Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Dieťa/osoba so zdravotným znevýhodnením je vo veku:

Prosíme, uveďte aktuálny vek dieťaťa len ak ste rodičom alebo iným rodinným príslušníkom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
Organizácia:

Vyplňte ak ste aj / alebo členom, zamestnancom inej mimovládnej organizácie. A akú prienikovú oblasť s témou práv detí so zdravotým znevýhodnením a ich rodín nachádzate.
Zdravotné znevýhodnenie:
telesnémentálnesluchovézrakovéporucha komunikácieduševná porucha a porucha správaniachronické ochorenieviacnásobnéiné
Prosíme, označte znevýhodnenie, prípadne znevýhodnenia, ktoré najviac vystihujú dieťa/osobu so zdravotným znevýhodnnéním.

Uveďte akú problematiku Vaša rodina rieši v súvislosti s dieťaťom/osobou so zdravotným znevýhodnením:

Prosíme, na túto otázku odpovedajte len ak ste členom rodiny dieťaťa/osoby so ZZ.

Vo vzťahu k dieťaťu so zdravotným znevýhodnením som:*
rodičompriamo osobou so zdravotným znevýhodnenímsúrodencomodborníkom/podporovateľominé
Prosíme, vyberte jednu z možností.

Mám záujem sa zapojiť do nasledovných aktivít pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením: (ďalej rodiny)*
Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti práv rodín (napr. tvorba/realizácia prieskumov rodín a ich postúpenie)Informovanie rodín v oblasti poznania svojich práv a povinností (podpora občianskej angažovanosti)Zastupovanie práv a potrieb rodín na workshopoch, seminároch, konferenciách, na rokovaniachPR a mediálna podpora pri presadzovaní práv rodín (tvorba mediálneho plánu, a jeho realizácia)Realizácia spolupráce organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v prienikových aktivitáchVzdelávanie, poradenská činnosť, organizácia školení, publikačná činnosťSledovanie legislatívnej aktivity, podávanie podnetov, sledovanie ich spracovávaniaInterná práca v organizácií / administratívna podporaProjektová činnosť a fundraisingIné
Prosíme, vyberte jednu alebo viac možností, ktoré vystihujú Váš záujem o danú problematiku.

Aké sú Vaše aktuálne a prípadne i dlhodobé očakávania od občianskeho združenia Platforma rodín:*

Prosíme, o vyplnenie tejto otázky pre zváženie ďalších cieľov občianskeho združenia.

Záujem o členstvo:*
Prosíme, o potvrdenie Vášho záujmu stať sa členom občianskeho združenia Platforma rodín a následné prečítanie Etického kódexu.

Prečítajte si náš Etický kódex.
Podrobnosti o tom ako budeme spracovávať Vaše osobné údaje nájdete TU.