Prihláška za člena


  Meno a priezvisko:

  E-mail:

  Telefón:

  Dieťa/osoba so zdravotným znevýhodnením je vo veku:

  Prosíme, uveďte aktuálny vek dieťaťa len ak ste rodičom alebo iným rodinným príslušníkom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

  Organizácia:

  Vyplňte ak ste aj / alebo členom, zamestnancom inej mimovládnej organizácie. A akú prienikovú oblasť s témou práv detí so zdravotým znevýhodnením a ich rodín nachádzate.

  Zdravotné znevýhodnenie:
  telesnémentálnesluchovézrakovéporucha komunikácieduševná porucha a porucha správaniachronické ochorenieviacnásobnéiné
  Prosíme, označte znevýhodnenie, prípadne znevýhodnenia, ktoré najviac vystihujú dieťa/osobu so zdravotným znevýhodnnéním.

  Uveďte akú problematiku Vaša rodina rieši v súvislosti s dieťaťom/osobou so zdravotným znevýhodnením:

  Prosíme, na túto otázku odpovedajte len ak ste členom rodiny dieťaťa/osoby so ZZ.

  Vo vzťahu k dieťaťu so zdravotným znevýhodnením som:*
  rodičompriamo osobou so zdravotným znevýhodnenímsúrodencomodborníkom/podporovateľominé
  Prosíme, vyberte jednu alebo viac možností, ktoré špecifikujú Váš vzťah k dieťaťu so zdravotným znevýhodnením.

  Mám záujem sa zapojiť do nasledovných aktivít pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením: (ďalej rodiny)*
  Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti práv rodín (napr. tvorba/realizácia prieskumov rodín a ich postúpenie)Informovanie rodín v oblasti poznania svojich práv a povinností (podpora občianskej angažovanosti)Zastupovanie práv a potrieb rodín na workshopoch, seminároch, konferenciách, na rokovaniachPR a mediálna podpora pri presadzovaní práv rodín (tvorba mediálneho plánu, a jeho realizácia)Realizácia spolupráce organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v prienikových aktivitáchVzdelávanie, poradenská činnosť, organizácia školení, publikačná činnosťSledovanie legislatívnej aktivity, podávanie podnetov, sledovanie ich spracovávaniaInterná práca v organizácií / administratívna podporaProjektová činnosť a fundraisingIné
  Prosíme, vyberte jednu alebo viac možností, ktoré vystihujú Váš záujem o danú problematiku.

  Aké sú Vaše aktuálne a prípadne i dlhodobé očakávania od občianskeho združenia Platforma rodín:*

  Prosíme, o vyplnenie tejto otázky pre zváženie ďalších cieľov občianskeho združenia.

  Záujem o členstvo:*
  Prosíme, o potvrdenie Vášho záujmu stať sa členom občianskeho združenia Platforma rodín a následné prečítanie Etického kódexu.

  Prečítajte si náš Etický kódex.
  Podrobnosti o tom ako budeme spracovávať Vaše osobné údaje nájdete TU.