Späť na zoznam

Newsletter č.2/2020

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia,

Svetlo sveta uzrel Newsletrer č.2/2020, ktorý Vám s radosťou posielame. Je nám potešením, že Vás takto pravidelne budeme informovať o novinkách z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Naša činnosť je vykonávaná s cieľom pomoci práve Vám.

Zo života Platformy rodín detí zo zdravotným znevýhodnením v mesiaci Máj 2020


Naše požiadavky sú v Programovom vyhlásení vlády SR

Pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády sme s rezortmi školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva komunikovali potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Veľmi sa tešíme, že sa naše podnety, zlepšujúce životy našich detí, premietli aj do finálneho znenia programového
vyhlásenia Vlády SR:

 zavedenie koordinovaného nadrezortného systému včasnej intervencie, ktorý bude koordinovaný spoločne v rezortoch zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a financií, podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.

 stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých jeho úrovniach a v súlade s ňou v školách nárokovateľné odborné tímy a podporné služby do škôl a školských zariadení

 individualizovaný prístup vo vzdelávaní, podpora dostupná pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb, so špecifickým dôrazom na žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 reforma posudkového systému a sociálnych služieb.

Celé znenie Programového vyhlásenia vlády  SR si môžete prečítať tu: https://www.vlada.gov.sk//data/files/6483_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky.pdf

Pripravili sme pre rodičov nástroj ako zistiť na aké kompenzácie majú nárok ich deti so zdravotným znevýhodnením v SOCIÁLNEJ KALKULAČKE na www.platformarodin.sk

Sociálna kalkulačka je aplikácia, pomocou ktorej rýchlo a jednoducho zistíte, či na základe ochorenia dieťaťa máte nárok na preukaz TŽP, parkovací preukaz a kompenzácie. Po zobrazení výsledku v kalkulačke nájdete linky na žiadosti a kontakt na Váš regionálny úrad práce.

Určite to vyskúšajte tu: https://www.platformarodin.sk/pre-rodiny/socialna-kalkulacka/#/


Sme spoluautormi dokumentu Ochrana zraniteľných skupín pred ochorením Covid-19

Vyhlásenie zrozumiteľným jazykom popisuje tie najproblematickejšie oblasti, ktoré je potrebné riešiť a ktoré zároveň ilustruje, prečo sú tieto komunity obzvlášť zraniteľné. Upozorňuje na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení. Vnímame ako veľmi dôležité, aby sa nehovorilo len o niektorých špecifických skupinách, ale aby sa upozornilo na to, že ohrozená je celá množina ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a aby sa ich situácia zohľadnila pri tvorbe krízových opatrení a nezabúdalo sa na nich. Spájame sa, aby sme poukázali na to, že ohrození sú nielen seniori či ľudia s chronickým ochorením, ale oveľa väčšia skupina ľudí, ktorí sú často v priamom ohrození života, alebo čelia existenčným ťažkostiam.

Autori vyhlásenia a signatári sa spojili, aby ukázali význam súdržnosti a spolupráce. Všetci sa snažíme svojím dielom pomáhať v oblastiach, v ktorých pôsobíme.

Sami to ale nezvládneme. Len spoločne môžeme túto krízu a jej dopady zvládnuť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú

Výzva je otvorená na podpisovanie. Signatári sú na stránke tu: https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19


Nezastaviteľní – inkluzívny inovatívny projekt

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, spolu s Nadáciou Pontis sa stala  partnerom projektu Birell  Nezastaviteľní. Jeho cieľom je prepojiť ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, aby sa spolu venovali rôznym športovým aktivitám, získali nových priateľov a množstvo spoločných príjemných zážitkov.  Platforma Birell Nezastaviteľní je určená každému, nad 18+ rokov a kto rád športuje.

PRIHLÁSTE SA TU: https://www.nezastavitelni.sk/

Viac informácií nájdete tu: https://www.platformarodin.sk/birrel-nezastavitelni-je-o-sportovych-zazitkoch-a-novych-priatelstvach/


Úspešné príbehy #zvladnemetodoma

Motivácia a aktivácia správneho nasmerovania rodín detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z našich priorít. Preto Vám s potešením ponúkame prvé dva príbehy rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, z projektu #zvládnemetodoma. Príbehy budeme pravidelne prinášať na našej stránke. Pilotné príbehy dvoch Janiek a ich synov, ako prakticky a modifikovane využili karty domácich rutín nájdete tu: https://www.platformarodin.sk/clanky/uspesne-pribehy/. Podeľte sa s nami o Vaše každodenné úspechy, ktoré sa môžu stať motiváciou  pre ďalšie rodiny. Odmenou Vám budú praktické – certifikované rúška #zvladnemetodoma. Príbeh pošlite na adresu: office@platformarodin.sk  spolu s Vašou adresou.


Tento newsletter vznikol vďaka projektu „Spájanie je cesta aj cieľ“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

A vďaka Vašim 2% sa môže realita zlepšiť. ĎAKUJEME

Viac informácií nájdete na TU.


Ak poznáte vo svojom okolí rodinu s dieťaťom so ZZ povedzte jej o nás . www.platformarodin.sk je jedinečnou organizáciou na zlepšenie Vášho života.


Zdieľať

Späť na zoznam