Späť na zoznam

Pripomienkovanie Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Na základe podnetov rodín detí so zdravotným znevýhodnením priebežne monitorujeme plnenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, podieľame sa na príprave alternatívnych správ o plnení Dohovoru a navrhujeme opatrenia do Národného programu životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím.

V súvislosti s tým sme pripomienkovali aj Záverečnú správu o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Zamerali sme sa na témy včasnej intervencie, vzdelávania, konštituovania poradní pri detských fakultných nemocniciach, prevencie zdravotného postihnutia v dôsledku oneskoreného psychomotorického vývoja, deinštitucionalizácie sociálnych služieb a ich rozvoja na komunitnej úrovni, uľahčenia prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným pomôckam na mobilitu, poskytovania habilitačných a sociálno-rehabilitačných služieb.

Naše pripomienky a tiež pripomienky všetkých aktérov, ktorí sa medzirezortného pripomienkového konania k tomuto dokumentu zúčastnili nájdete na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/212.

Zdieľať

Späť na zoznam