Späť na zoznam

Všetko najdôležitejšie o zápise prváčikov do školy.

Milí rodičia budete mať od septembra doma prváčika? Chystáte sa na zápis do základnej školy?

Vybrali sme pre vás zopár potrebných informácií:

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa bude konať v čase od 1. apríla do 30. apríla 2023.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Rodič je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta vo výške od 30 EUR do 331,50 EUR.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Na špeciálne školy, súkromné školy a cirkevné školy sa spádovosť nevzťahuje.

Ak dieťa ani po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (potrebnú zrelosť), môže  dieťa ostať ešte jeden rok v materskej škole a tam pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (už sa nepoužíva pojem „odklad“). Rozhoduje o tom riaditeľ materskej na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča (zákonného zástupcu).

V takomto prípade je potrebné, aby rodič (zákonný zástupca) informoval o tomto zámere aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal a následne doručil škole aj fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o  pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávaní.

Ak dieťa ani po tomto jednom roku nedosiahne školskú spôsobilosť, musí začať najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v škole                   (§ 28a ods. 4 školského zákona).

Už teda neexistuje ani možnosť „tzv. druhého odkladu“ a ani „dodatočného odloženia plnenia školskej dochádzky“ -teda „spätného vrátenie“ dieťaťa zo základnej školy naspäť do materskej školy z dôvodu nedosiahnutia školskej spôsobilosti.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Prihlášku možno podať v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky školy alebo na portáli ministerstva školstva na  https://prihlaska.iedu.sk/.

Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do základnej školy do 15. júna 2023.

Zdieľať

Späť na zoznam