Späť na zoznam

Druhy kompenzácií

 • 24. 11. 2021

Za ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) sa považuje funkčná porucha v rozsahu aspoň 50 %, v rámci ktorej ide o nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, u ktorých je predpokladať, že budú trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách podľa druhu ochorenia. Ak má dieťa viac ochorení (viac funkčných porúch), rozhodujúce je ochorenie s najvyššou poruchou, ku ktorému je možné pripočítať max. 10 % za všetky ostatné ochorenia, avšak iba vtedy, ak ovplyvňuje ochorenie s najvyššou funkčnou poruchou, ochorenie, ktoré zasahuje do rôznych oblastí života osoby s ŤZP.

Príspevky kompenzujú tieto oblasti:

 • mobilitu a orientáciu – kompenzovanie zníženej pohybovej schopnosti samostatne sa premiestňovať alebo znížená orientačná schopnosť.
 • komunikáciu – kompenzovanie narušenej schopnosti komunikácie má umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
 • zvýšené výdavky
  • na diétne stravovanie
  • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
  • súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
  • súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
 • sebaobsluhu – kompenzáciou obmedzenej schopnosti sebaobsluhy alebo straty tejto schopnosti sa zabezpečí pomoc pri úkonoch sebaobsluhy alebo poskytne osobitná starostlivosť ( 5§ 6§ 7§ 8§ 9 zákona č. 447/2008 Z. z.)

Osoby s ŤZP a oblasti, v ktorých je potrebná kompenzácia sa posudzujú vždy individuálne, s prihliadnutím na ťažkosti, ktoré osoba so znevýhodnením má, a ktoré nie je schopná prekonať sama, v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku a za rovnakých podmienok. Napr. ak 6-ročné dieťa nedokáže chodiť, je v oblasti mobility znevýhodnené v porovnaní s dieťaťom bez postihnutia a preto by sa malo jeho znevýhodnenie kompenzovať príspevkom v oblasti mobility, napr. vozíkom.

Zákonný zástupca môže požiadať o:

 • Preukaz ŤZP, ktorý slúži na uplatnenie zliav a výhod napr. v doprave, kultúre. Vyhotovuje sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané rozhodnutie o preukaze, alebo rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu na základe žiadosti a lekárskych nálezov). K tejto žiadosti nie je potrebné dokladovať príjem fyzickej osoby s ŤZP ani príjem spoločne posudzovaných osôb. Viac informácií nájdete TU
 • Parkovací preukaz pre fyzickú osobu s ŤZP sa vyhotovuje na základe posúdenia, či je / nie je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov. K tejto žiadosti nie je potrebné dokladovať príjem fyzickej osoby s ŤZP ani príjem spoločne posudzovaných osôb. Viac informácií nájdete TU
 • Peňažné príspevky, ktoré slúžia na kompenzáciu zdravotného znevýhodnenia. Rozhodnutie opriznaní/nepriznaní peňažného príspevku sa vydáva na základe žiadosti, lekárskych správ (jasne popísané o akú diagnózu ide, aký má dopad na fungovanie danej osoby v rámci mobility, orientácie, komunikácie, sebaobsluhy, teda konkrétnych dôsledkov ŤZP), zdokladovaní príjmov a majetkových pomerov.

Na predbežnú informáciu na aké príspevky máte nárok môžete použiť aj našu SOCIÁLNU KALKULAČKU.

Zdieľať

Späť na zoznam