Späť na zoznam

Opatrovanie

 • 24. 11. 2021

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP. Môže sa poskytovať aj inej osobe (neuvedenej vyššie), ak býva s fyzickou osobou s ŤZP (má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby s ŤZP).

Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe a len v prípade ak nepracuje alebo ak:

 • vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.
 • si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celú dobu výkonu opatrovania, ak nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako 8 hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a na základe lekárskeho posudku je stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby V alebo VI podľa osobitného predpisu. Stupeň odkázanosti určuje posudkový lekár podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie (pozor je rozdielna pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia od žiadosti pre žiadateľa, ktorý to nepoberá) je potrebné priložiť:

 • potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
 • príjem fyzickej osoby s ŤZP (u dieťaťa sa berie príjem rodiny / počet členov rodiny)
 • vyhlásenie o majetku
 • lekárske správy – aktuálny lekársky nález od všeobecného lekára (tlačivo) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov. Je dôležité, aby v nich boli uvedené konkrétne medicínske dôvody, prečo osoba ŤZP nie je schopná vykonávať jednotlivé činnosti bez pomoci druhej osoby. Ak ide o neplnoleté dieťa so zdravotným postihnutím, neprihliada sa na pomoc vyplývajúcu z rodičovských povinností.

Na základe záverov z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Proti každému rozhodnutiu úradu sa môžete odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutiaOdvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Ak opatrovanie vykonáva osoba v „produktívnom veku“ základná výška peňažného príspevku je:

 • 476,74 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 634,06 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumu opatrovateľského príspevku je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak opatrovateľ, ktorý nemá nijaký príjem opatruje nezaopatrené dieťa.

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už nebude poskytovať príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Pre poberateľov, ktorí poberajú dôchodok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), je výška peňažného príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 238,37 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 317, 03 € pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP
 • 209,77 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
 • 294,84 € pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne
 • 307,52 € pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne.

POZOR! Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v nemocnici presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

Viac informácií nájdete TU

Zdieľať

Späť na zoznam