Späť na zoznam

Osobná asistencia

 • 24. 11. 2021

Osobná asistencia má umožniť ľudom s ŤZP (to znamená aj dieťaťu) viesť čo najnezávislejší život. Výhodou je, že táto kompenzácia dáva matke možnosť zamestnať sa aspoň na pár hodín denne. Osobnú asistenciu môžu využívať osoby s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj zmyslovým, mentálnym či kombinovaným a nie je možné ju podmieňovať ani stupňom a závažnosťou postihnutia. Viac informácií, prečo požiadať o osobnú asistenciu, nájdete TU.

Na žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa používa univerzálny formulár žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu, v ktorom sa v časti A zaškrtáva políčko príspevku na osobnú asistenciu. Spôsob ako postupovať nájdete TU.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je možno poskytovať:

 • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu (OA), to znamená, že ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní príspevku na OA a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • ak sa OA vykonáva pri stanovených činnostiach (príloha č. 4 zákona o peňažných príspevkoch)

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:

 • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov (Rodičia neplnoletého dieťaťa nemôžu byť jeho asistentami, do 18. roku života môže byť jeden z rodičov len opatrovateľom a poberať peňažný príspevok na opatrovanie, ak splní zákonom dané nároky),
 • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
 • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie (stará sa rodinný príslušník dieťaťa) alebo opatrovateľská služba

Ako nájsť osobného asistenta?

Samostatne alebo s pomocou agentúry osobnej asistencie, ktorá môže prevziať administratívnu záťaž spojenú s poskytovaním príspevku. Pomoc so zabezpečovaním osobnej asistencie majú tiež poskytovať obce ako jednu zo sociálnych služieb.

Mám asistenta, a čo ďalej?

Rodina s dieťaťom ŤZP si sama vyberá a zaškoľuje OA, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca. Príspevok na financovanie OA (prípadne asistentov), poskytuje osobe s ŤZP štát, no je však možné ho financovať aj z vlastných zdrojov. Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ŤZP (pri dieťati ani príjmom rodiny).

Výška príspevku závisí od počtu priznaných hodín osobnej asistencie ÚPSVaR potrebných na vykonanie činností, pri ktorých je osoba s ŤZP odkázaná na pomoc inej osoby. Sadzba na 1 hod. osobnej asistencie je 4,18 €.

Rozsah hodín sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností. Ide o činnosti, ktoré dieťa s ŤZP nedokáže vykonať samé v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, premiestňovania, prepravy, dorozumievania a kontaktu s okolím. Do rozsahu hodín sa nezapočítava čas, počas ktorého je dieťa v škole (pomáha asistent učiteľa) alebo v inom zariadení. Pri výkone práce môže pomáhať pracovný asistent.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7.300 hodín ročne, t. j. 20 hodín denne.

 • Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denneToto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
 • Rodinní príslušníci (ak sú po 18. veku) môžu poskytovať osobnú asistenciu osobe s ŤZP maximálne v rozsahu 1460 hodín ročne (4 hodiny denne) a len pri určitých činnostiach: ako sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby a sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK).

Ak potrebujete navýšiť počet hodín, ktoré Vám schválil ÚPSVaR môžete postupovať podľa tohto dokumentu TU.

Osobný asistent je poistenec štátu (štát za neho uhrádza poistné na zdravotné a dôchodkové poistenie) po celú dobu výkonu osobnej asistencie ak:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne a má trvalý pobyt na území SR,
 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie,
 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

POZOR! Osobný asistent je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade a podávať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu je okrem iných povinností uvedených v § 57 zákona č. 447/2008 Z. z. povinná predložiť:

 • jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie ÚPSVaR-u,
 • potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po jej vyplatení, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku a výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • a písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.

Príspevok vypláca ÚPSVaR na základe predloženého Výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za kalendárny mesiac, najneskôr do 5 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (To zn. za marec dostane asistent peniaze, ak odovzdáte výkaz do 5 apríla).

ÚPSVaR má právo kontrolovať výkon osobnej asistencie. Osoba s ŤZP a osobný asistent sú povinní úradu na jeho žiadosť poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť kontrolu v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.

Viac informácií nájdete TU

Zdieľať

Späť na zoznam