Späť na zoznam

Postup pri vybavovaní

  • 24. 11. 2021

Pred podaním žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu odporúčame poradiť sa na konkrétnom oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Na predbežnú informáciu, na aké kompenzačné príspevky môžete mať nárok môžete použiť aj našu SOCIÁLNU KALKULAČKU.

 Podanie žiadosti, lekárskych správ, zdokladovanie príjmu a majetku

Žiadosť na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska spolu s aktuálnymi lekárskymi nálezmi od všeobecného lekára (tlačivo) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov), ktoré v súvislosti so ZZ žiadateľ navštevuje. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o podaní daňového priznania alebo potvrdenie o príjme osôb žijúcich v domácnosti s ŤZP za predchádzajúci rok, v ktorom je podávaná žiadosť (za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú príjmy podľa § 18 ods. 3) a čestné vyhlásenie na osobitnom tlačive, že hodnota majetku, ktorý vlastní, je nižšia ako 39.833 €.


► Posúdenie zdravodného stavu

Posudkový lekár z ÚPSVaR-u, obvykle bez prítomnosti žiadateľa (dieťa), preskúma lekárske nálezy priložené k žiadosti a zhodnotí, či ide o fyzickú osobu s ŤZP (ak je miera funkčnej poruchy najmenej 50 %). Navrhne termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a závery k jednotlivým druhom odkázanosti.


► Posúdenie sociálnej situácie

Sociálny pracovník ÚPSVaR-u následne posúdi celkovú sociálnu situáciu žiadateľa (pri dieťati sa posudzuje celá rodina), jeho individuálne predpoklady, rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do spoločnosti. Ďalej posúdi všetky druhy odkázanosti podľa § 14; (na účely parkovacieho preukazu sa posudzuje len oblasť mobility a orientácie), navrhne kompenzácie v jednotlivých oblastiach (podľa § 6 – 10).


► Rozhodnutie

Na základe záverov z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku (§ 19). Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.


POZOR! Súčasťou rozhodovacej činnosti je aj zisťovanie príjmu a majetku osoby s ŤZP, k čomu sa pripočítavajú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb (rodičia) žijúcich v spoločnej domácnosti (napr. v rodine s jedným ŤZP dieťaťom a súrodencom sa sčítajú priemerný mesačný príjem rodičov / 4 = výška príjmu na 1 osobu. Pri určitej výške príjmu u ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. V komplexnom posudku môžu byť navrhnuté všetky formy kompenzácie, o ktoré klient žiada, ale rozhodnutie môže byť zamietavé z dôvodu vysokého príjmu. Pri rôznych kompenzáciách je v zákone určené o koľko násobok táto suma nesmie presiahnuť životné minimum (ďalej len ŽM), aby bola poskytnutá kompenzácia. Na základe rozdielu sa určí percentuálne výška peňažného príspevku na tú-ktorú kompenzáciu.

Ak je hodnota majetku osoby s ŤZP (rodiny) vyššia ako 39.833€ peňažné príspevky nie je možné poskytnúť. Do tejto sumy sa nezapočítava hodnota nehnuteľnosti, ktorú užíva na trvalé bývanie, jedno osobné motorové vozidlo a ďalší majetok podľa § 18 ods. 3.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Pomôcť Vám môžu vzory odvolaní, ktoré sme pre Vás pripravili. V prípade potreby Vám ich pomôžeme upraviť podľa kritérií Vašej situácie. Stačí, keď sa na nás obrátite prostredníctvom našej online poradne alebo e-mailom na inklulinka@platformarodin.sk.

Zdieľať

Späť na zoznam